Đem l? i th ị trƣờ ng m ớ i ti ềm năng

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 97 - 99 out of 113 pages.

đem lạ i th trƣờ ng m i ti ềm năng và mức độ sinh l ời cao hơn nhi u so v i vi c doanh nghi ệp thi công công trình thông thƣờ ng. Tăng cường chính sách xúc tiến bán hàng và hỗ tr kinh doanh: Cùng v i s phát triể n c ủa nhà sả n xu ất và tình hình cạnh tranh trên thị trƣờ ng di ễn ra ngày càng quyế t li ệt thì các hoạt động xúc tiế n y m tr ngày càng đƣợ c s d ng nhi ều nhƣ mộ t ch ất xúc tác làm tăng khả năng tiêu thụ s n ph ẩm. Đặ c bi ệt đố i v i doanh nghi p xây dựng thì hoạt động xúc tiến bán hàng ngày càng trở nên quan trọ ng. Doanh nghi ệp có thể s d ng m t s bi ện pháp nhƣ: Tăng cƣờ ng qu ảng cáo giớ i thi u s n ph ẩm và hình ảnh công ty: Đố i v ới các doanh nghi p l ớn thƣờng ƣu tiên làm biể n qu ảng cáo ngoài trờ i ho c qu ảng cáo trên tivi. Tuy nhiên với các doanh nghiệ p nh nhƣ Phong Phú hiệ n nay vi c qu ảng cáo trên các trang web đang rấ t ph bi ến, chi phí rẻ mà hiệ u qu qu ảng cáo lạ i cao. Ngoài việc thƣờng xuyên quảng cáo trên các trang web thông dụng nhƣ Dantri .com, 24h.com…công ty cầ n th c hi n nh ng ho ạt động PR cho hình ả nh c a mình nhƣ tham gia các hộ i tr , tri ển lãm, các buổ i ho ạt động chuyên ngành xây dự ng nh m gi i thi u s n ph m c ủa công ty đến công chúng và giới chuyên môn. Đồ ng th i v i vi c gi i thi u qu ảng bá hình ả nh, m i quan h c a doanh nghi ệp cũng đƣợ c m r ộng nên cơ hội ký kết các hợp đồ ng v ới các đối tác cũng lớn hơn. Ngoài việ c qu ảng bá qua lời nói thì công ty nên chú ý đế n ho ạt độ ng qu ảng bá qua chính hành độ ng c ủa mình.Cụ th là thông qua hoạt độ ng h ậu mãi và bảo hành s n ph ẩm.Đố i v ới lĩnh vực xây dự ng, doanh nghi p c ần có chính sách đả m b o ch t lƣợ ng s n ph ẩm và chăm sóc khách hàng tố t nh t. Khi s n ph ẩm xây dựng có hƣ h ng do l i k thu ật xây dựng có thể h tr s a ch ữa và đền bù 100% giá tr , khi l i h ng s n ph m do th ời gian lâu hoặ c tai n ạn khách quan từ ngƣờ i s d ụng, công ty có
Image of page 97

Subscribe to view the full document.

88 th h tr s a ch a v i m ức phí ƣu đãi. Đây là hoạt động thƣờng xuyên và cần đƣợ c lƣu tâm tại công ty.
Image of page 98
Image of page 99
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes