y ban doanh nghi p sát ậộ ể ự ịườ ớ� ệ nh p này có th th ng tr th tr ng ậ ểố ịị

Y ban doanh nghi p sát ậộ ể ự ịườ ớ?

This preview shows page 13 - 15 out of 34 pages.

y ban doanh nghi p sát ườ nh p này có th th ng tr th tr ng. ườ
H i đ ng Châu Âu đ i di n cho l i ích c a các qu c gia thành viên. Đây rõ ràng là c quan ki m soát cao nh t c a EU b i l d th o lu t pháp c a y ban Châu ơ Âu chi có th tr thành lu t c a EU n u nh n đ c s thông qua c a H i đ ng. ế ượ H i đ ng này bao g m m t đ i di n t chính ph c a m i qu c gia thành viên. Tuy nhiên, thành viên c a H i đ ng s thay đ i tùy thu c vào ch đ đang đ c ượ th o lu n. Khi các v n đ nông nghi p đ c th o lu n thì b tr ng nông ượ ưở nghi p t m i qu c gia thành viên s tham d vào các cu c h p h i đ ng; khi các v n đ v giao thông v n t i đ c th o lu n thì b tr ng b giao thông ượ ưở v n t i s tham d ... Tr c năm 1993, t t c các v n đ c a H i đ ng ph i đ c quy t đ nh b i s ướ ượ ế th a thu n nh t trí gi a các qu c gia thành viên. Đi u này th ng d n đ n vi c ườ ế các phiên h p H i đ ng kéo dài quá lâu và th t b i đ t o s ti n tri n ho c đ đ t đ c ể ạ ế ượ th a thu n v các đ xu t c a y ban. Trong các n l c đ xóa b nh ng b ỗ ự ế t c này, Đ o lu t chung Châu Âu đã chính th c hóa vi c s d ng quy t c bi u quy t theo đa ế s v các v n đ “có m c đích h ng đ n s thành l p và ho t đ ng c a m t ướ ế th tr ng ườ chung”. Tuy nhiên, h u h t nh ng v n đ khác nh quy đ nh v thu và chính ế ư ế sách nh p c v n đòi h i m t s nh t trí gi a các thành viên c a H i đ ng n u ư ế chúng tr thành lu t. S l ng phi u b u mà m t qu c gia có đ c trong H i đ ng liên ố ượ ế ượ quan đ n quy mô c a qu c gia đó. Ví d , Anh là m t qu c gia l n có 29 phi u ế ế b u trong khi Đan m ch là m t qu c gia có quy mô nh h n ch có 7 phi u b u. ơ ế Ngh vi n châu Âu , năm 2012 có kho ng 754 thành viên, đ c b u tr c ti p b i ượ ế công dân c a các n c thành viên. Ngh vi n, h p t i Strasbourg, Pháp, v c ướ ơ b n là m t c quan t v n ch không ph i là c quan l p pháp. C quan này ơ ư ơ ơ th o lu n v d th o lu t pháp do y ban Ch u Âu đ xu t và chuy n t i H i đ ng. Ngh vi n cũng có th đ xu t b sung và s a đ i cho nh ng d th o lu t này, y ban và h i đ ng có th không tuân theo, nh ng th ng h cũng s thay ư ườ đ i. S c m nh c a ngh vi n g n đây đã đ c tăng lên, m c dù v n ch a đ c ượ ư ượ nh các ngh sĩ mong mu n. Ngh vi n cháu Âu có quy n bi u quy t v vi c b ư ế nhi m các y viên, cũng nh quy n ph quy t đ i v i m t s d lu t (ví d ư ế ế nh pháp lu t v ngân sách EU và th tr ng chung). ư ườ M t cu c tranh lu n đang di n ra châu Âu trong vài năm g n đây là li u h i đ ng hay ngh vi n có nên là c quan có quy n l c m nh nh t trong EU. M t s ơ ng i châu Âu đã bày t n i lo l ng v trách nhi m dân ch c a b máy hành ườ chính t i EU. M t s ng i khác cho r ng câu tr l i đ i v i s thi u h t dân

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture