i thanh toán cho gia đình ông Ng sti n là 13759000 đ ng gi� tr xây d ng c i t o

I thanh toán cho gia đình ông ng sti n là

This preview shows page 3 - 5 out of 6 pages.

i thanh toán cho gia đình ông Ng s ti n là 13.759.000 đ ng giá tr xây d ng, c i t o t i di n tích 23,4m 2 ; bà Tý đ c s h u v t li u công s c di n tích này. ượ Bà Tý đ c ch đ ng m l i ra vào di n tích nhà đ t phía trong và đ c xây b t l i đi phía sau sang đ t nhà ượ ở ố ượ ông Ng , bà Ph n. Ông Ng , bà Ph n cùng v i bà Tý có trách nhi m đ n c quan nhà n c có th m quy n đ hoàn t t th t c ế ơ ướ ủ ụ sang tên ph n nhà đ t đã nh ng bán. N u phía gia đình ông Ng gây khó khăn thì bà Tý đ c ch đ ng đ n ượ ế ượ ế c quan nhà n c có th m quy n kê khai đ làm th t c đ sang tên, đăng ký quy n s h u nhà và s d ng ơ ướ ủ ụ đ t. Ngoài ra, Tòa án c p s th m còn quy t đ nh v án phí và tuyên quy n kháng cáo c a các đ ng s . ơ ế ươ Ngày 08-5-2008, ông Lê Văn Ng , bà Tr n Th Ph n có đ n kháng cáo yêu c u Tòa án c p phúc th m tuyên ơ h y h p đ ng chuy n nh ng nhà, đ t ký v i v ch ng bà Ki u Th Tý và ông Chu Văn Ti n v i lý do vi c ký ượ ế h p đ ng, nh n ti n mua bán nhà, đ t ch do ông Ng th c hi n, bà Ph n là v không bi t. ế T i Quy t đ nh s 02/QĐ-VKSNDTC-VPT1 ngày 28-5-2008, Vi n tr ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao ế ưở kháng ngh đ ngh H i đ ng xét x Tòa phúc th m Tòa án nhân dân t i cao t i Hà N i xét x phúc th m bu c ông Ng ph i tháo d ph n xây d ng trái phép trên di n tích nhà đ t c a bà Tý tr l i nguyên tr ng ả ạ ban đ u. Bà Tý không ph i b i th ng cho ông Ng s ti n 13.759.000 đ ng; đ ng th i đ ngh xem xét l i ườ án phí dân s s th m cho ông Ng , bà Tý. ự ơ T i B n án dân s phúc th m s 162/2008/DS-PT ngày 04-9-2008, Tòa phúc th m Tòa án nhân dân t i cao t i Hà N i đã quy t đ nh không ch p nh n kháng cáo c a ông Lê Văn Ng và bà Tr n Th Ph n, ch p nh n ế Quy t đ nh kháng ngh s 02/QĐ-VKSNDTC-VPT1 ngày 28-5-2008 c a Vi n ki m sát nhân dân t i cao, s a ế m t ph n B n án s th m nh sau: ơ ư Ch p nh n yêu c u đòi l i nhà, đ t có di n tích 23,4m 2 t i s 39 đ ng Xuân La c a v ch ng bà Ki u Th Tý ườ và ông Chu Văn Ti n đ i v i v ch ng ông Lê Văn Ng , bà Tr n Th Ph n. ế Bu c ông Ng , bà Ph n cùng các con c a ông Ng và bà Ph n g m các anh: Lê Đ c L i, Lê Văn Tám, Lê M nh H i và các ch : Lê Th Đ ng, Lê Th T ng, Lê Th Nhâm và bà Lê Th Quý (ng i thuê nhà c a ông Ng ) ườ ườ ườ ph i tr l i toàn b di n tích nhà, đ t là 23,4m ả ạ 2 t i s 39 đ ng Xuân La, ph ng Xuân La, qu n Tây H , ườ ườ thành ph Hà N i cho v ch ng bà Ki u Th Tý, ông Chu Văn Ti n (do bà Tý làm đ i di n). ế V giá tr xây d ng, c i t o t i di n tích 23,4m 2 là 13.759.000 đ ng, v ch ng ông Lê Văn Ng , bà Tr n Th Ph n ph i t ch u. V ch ng ông Ng , bà Ph n ph i phá d ph n xây d ng, c i t o t i di n tích trên đ tr l i nguyên tr ng cho v ch ng bà Tý, ông Ti n. Chi phí phá d do v ch ng ông Ng , bà Ph n ph i ch u. ế
Image of page 3
Bà Tý đ c quy n ch đ ng m l i ra vào di n tích nhà, đ t phía trong và đ c xây b t l i đi phía sau sang ượ ở ố ượ nhà, đ t c a v ch ng ông Ng , bà Ph n. Ông Ng , bà Ph n cùng v i bà Tý có trách nhi m đ n c
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

 • Winter '18
 • hamon

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors