Fluksi monetar neto 7800 Ndërsa fluksi monetar për t� punësuarin do të

Fluksi monetar neto 7800 ndërsa fluksi monetar për

This preview shows page 12 - 13 out of 13 pages.

Fluksi monetar neto (7800) Ndërsa fluksi monetar për të punësuarin do të jetë: Fluksi monetar Në $ Paga 12000 Kosto nga tatimi (12000* 30%) (3600) Fluksi monetar neto 8400 Të dy palët e njohin faktin se z. Goxha shpenzon $1.000 në vit për pagesën e sigurimit shëndetësor të familjes së tij. Z.Goxha nuk mund ta zbresë këtë shpenzim nga të ardhurat e tij. Pas pagesës së policës së sigurimit fluksi neto monetar i punonjësit reduktohet në $7.400. Të dy palët e dinë se Firma B mund të paguajë një shumë prej $500 për të njëjtin sigurim për familjen e punonjësit, si sigurim në grup. Gjithashtu për firmën ky shpenzim është i zbritshëm. Përfitimi nga sigurimi nuk do të jetë i tatueshëm për z.Goxha. Pas njohjes së këtij argumenti të dy palët mund të përfundojnë marrëveshjen, duke konsideruar ndikimin e tatimit si kosto për të dy palët. Sipas kontratës përfundimtare Firma B do të paguajë pagën $11.000 dhe sigurimin e shëndetit $500. Kostoja e kësaj pakete pagese do të jetë: Fluksi monetar $ Paga (11000) Polica e sigurimit (500) Kursimi nga tatimi (11500* 35%) 4025 Fluksi monetar neto (7475) Pra siç duket edhe nga llogaritjet për firmën B kostoja e pagesës ulet me $325 ndërsa për z.Goxha fluksi neto pas tatimit është rritur si më poshtë: Fluksi monetar i punonjësit $ Paga 11000 Kosto nga tatimi (3300) (11000* 30%) Polica e sigurimit - 0 - Fluksi monetar neto 7700 12
Image of page 12
Në rastin e mësipërm u supozua se të dy palët vepronin në interes të njëri tjetrit dhe marrëveshja ishte përfituese për të dy. Në përgjithësi në realitet palët negociatore veprojnë sipas “arm’s length” (parimit të tregut) duke mbrojtur interesat vetjake gjatë nënshkrimit të marrëveshjeve. Nëse njëra pal propozon një modifikim të transaksionit që do ti sillte përfitim të konsiderueshëm tatimor, pala tjetër mund të mos pranojë derisa edhe ajo të marrë një pjesë të këtij përfitimi. Për të bërë këtë pala e parë mund të kërkojë një favor tjetër në një aspekt tjetër të transaksionit. Në rastin që trajtuam më sipër, të kontratës së punësimit ndërmjet firmës B dhe z. Goxha situata u thjeshtësua, sepse u supozua se përfitimi nga sigurimi nuk do të jetë i tatueshëm për z.Goxha, dhe rezultati ishte kursim direkt tatimor. Megjithatë firma përfitoi nga kursimi tatimor që do të merrte punonjësi për ti paguar atij pagë më të ulët. Në fund, firma ra dakort për marrëveshjen sepse kosto pas tatimit e kësaj pakete pageseje ishte më e ulët për të dhe jo për të ulur tatimin e z.Goxha. Pala e vetme e dalë me humbje në këtë marrëveshje paketë pagese është buxheti i shtetit. Prej firmës do të ketë rritje të ardhurash me $175 ($4.200-$4.025), ndërsa nga individi do të ketë humbje nga të ardhurat e pritura prej $300($3.600-$3.300), duke rezultuar me ulje të ardhurash prej $125. Pavarësisht uljes në të ardhurat në buxhetin e shtetit, këto marrëveshje pranohen, janë të ligjshme dhe reflektojnë realitetin ekonomik. Transaksionet e palëve të lidhura Parimi “arm’s length” (parimi i tregut), mund të jetë i pabesueshëm nëse transaksioni ndodh ndërmjet palëve të lidhura si pjesëtarë familjeje apo nga shoqëritë multinacionale
Image of page 13

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 13 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors