\u0e08\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e32\u0e41\u0e16\u0e1a\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e07\u0e19\u0e19 \u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e22\u0e32\u0e27\u0e04\u0e25\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 1 464 \u0e19\u0e32\u0e42\u0e19\u0e40\u0e21\u0e15\u0e23 2 565

จงหาวาแถบสวางนน

This preview shows page 11 - 12 out of 12 pages.

จงหาว่าแถบสว่างนั้น มีความยาวคลื่นประมาณ 1. 464 นาโนเมตร 2. 565 นาโนเมตร 3. 632 นาโนเมตร 4. 667 นาโนเมตร 1 5( En 38 ) ในการทดลองเพื่อหาความยาวคลื่นของแสงโดยใช้เกรตติง เมื่อใช้แสงสีเดียวส่อง ผ่านเกรตติง จะสังเกตเห็นแถบสว่างล าดับที่ 1 อยู่ ณ ต าแหน่ง 10 และ 90 เซนติเมตร บนไม้เมตร แถบสว่างทั้งสองนี้ต่างก็อยู่ห่างจากเกรตติงเป็นระยะทาง 1 เมตร ถ้าเกรตติงที่ ใช้มีจานวน 10 4 ช่องต่อความยาว 1 เซนติเมตร จงหาความยาวคลื่นของแสง 1. 550 นาโนเมตร 2. 500 นาโนเมตร 3. 450 นาโนเมตร 4. 400 นาโนเมตร 16 (แนว A net ) ฉายล าแสงเลเซอร์ความยาวคลื่น 625 นาโนเมตร ผ่านเกรตติงในแนวตั้งฉาก เพื่อต้องการให้จุดสว่างอันดับที่หนึ่งเบนจากแนวกลางประมาณ 30 องศา จะต้องเลือกใช้ เกรตติงซึ่งมีจานวนกี่ช่องต่อมิลลิเมตร 1. 500 2. 650 3. 800 4. 940 1 7 ( แนว A N et) แสงความยาวคลื่น 400 นาโนเมตร ตกกระทบเกรตติงอันหนึ่งในแนวตั้งฉาก พบว่าเส้นสเปกตรัมล าดับแรกเบนจากแนวกลางไป 30 องศา ถามว่าเส้นสเปกตรัมลาดับ แรกเบนจากแนวกลางไป 45 องศา มีความยาวคลื่นกี่นาโนเมตร 1. 333 นาโนเมตร 2. 565 นาโนเมตร 3. 707 นาโนเมตร 4. 750 นาโนเมตร 1 8( En41 เม.ย.) แสงขาวตกตั้งฉากกับเกรตติง สเปกตรัมอันดับที่ 3 ของแสงสีม่วงตรงกับ สเปกตรัมลาดับที่ 2 ของแสงสีแดง ถ้าความยาวคลื่นของแสงสีม่วงเป็น 440 นาโนเมตร ความยาวคลื่นของแสงสีแดงเป็นกี่นาโนเมตร 1. 450 2. 500 3. 600 4. 660 x O D เกรตติง
Image of page 11
ติวสบายฟิ สิกส์เล่ม 2 .com บทที่ 12
Image of page 12

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 12 pages?

  • Summer '14

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture