\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e16\u0e04\u0e25\u0e19\u0e19\u0e07 \u0e40\u0e2e\u0e23\u0e15\u0e0b v \u0e04\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e23\u0e27\u0e04\u0e25\u0e19\u0e19\u0e07 \u0e40\u0e21\u0e15\u0e23\u0e27\u0e19\u0e32\u0e17 L \u0e04

อความถคลนนง เฮรตซ v

This preview shows page 18 - 21 out of 27 pages.

อความถี่คลื่นนิ่ง ( เฮิรตซ์ ) v คือความเร็วคลื่นนิ่ง (เมตร/วินาที) L คื อความยาวของเชือก (เมตร) คือความยาวคลื่น (เมตร) n คือจานวนแนวปฏิบัพ หรือจานวน Loop ของคลื่นนิ่งที่เกิด เคลื่อนเข้า 2 λ 4 λ A เคลื่อนออก A A N N
Image of page 18
ติวสบายฟิ สิกส์ เล่ม 2 บท ที่ 9 คลื่นกล 19 15 . ในการทดลองคลื่นนิ่งบนเส้นเชือก ถ้าความถี่ของคลื่นนิ่งเป็น 512 เฮิรตซ์ และอัตราเร็ว ของคลื่นในเส้นเชือกเท่ากับ 256 เมตรต่อวินาที ตาแหน่งบัพสองตาแหน่งที่อยู่ถัดกันจะห่าง กันเท่าใด 1 . 0.4 2 . 2.5 3 . 0.25 4 . 4 . 05 16. ระยะห่างระหว่างจุดปฎิบัพกับจุดปฏิบัพที่อยู่ถัดไปของคลื่นนิ่งเป็น 12.5 เซนติเมตร ตัว คลื่นมีความเร็ว 75 เซนติเมตร/วินาที จงหาความถี่ของคลื่นนิ่งมีค่ากี่เฮิรตซ์ 1 . 1.5 2 . 3.0 3 . 4.5 4 . 6.0 17. คลื่นนิ่งในเส้นเชือกยาว 0.8 เมตร มีจานวน 4 Loop อัตราเร็วคลื่น 20 เมตร/วินาที จง หาความถี่คลื่น 1 . 10 Hz 2. 25 Hz 3. 50 Hz 4. 100 Hz 18. เมื่อสั่นเชือกเส้นหนึ่งซึ่งยาว 1.6 เมตร ถูกขึงตรึงด้วยความถี่ 50 เฮิรตซ์ ปรากฏว่าเกิด คลื่นนิ่งมีลักษณะเป็น Loop 5 Loop พอดี จงหาอัตราเร็วของคลื่นในเชือกเส้นนี้ 1 . 32 m/s 2 . 50 m/s 3 . 64 m/s 4 . 100 m/s
Image of page 19
ติวสบายฟิ สิกส์ เล่ม 2 บท ที่ 9 คลื่นกล 20 เฉลยบทที่ 9 คลื่นกล 1. ตอบข้อ 1 . 2. ตอบข้อ 2 . 3. ตอบ 60 4. ตอบข้อ 1 . 5. ตอบข้อ 1 . 6. ตอบข้อ 1 . 7. ตอบข้อ 3 . 8. ตอบข้อ 2 . 9. ตอบข้อ 4 . 10 . ตอบข้อ 1 . 11. ตอบข้อ 1 . 12. ตอบข้อ 4 .
Image of page 20
Image of page 21

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 27 pages?

  • Summer '14

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture