BUSINESS
[123doc] - phan-tich-mo-hinh-kinh-doanh-cua-cong-ty-co-phan-the-gioi-di-dong.pdf

Ềm năng v à là m ột công cụ hữu hiệu

Info icon This preview shows pages 7–10. Sign up to view the full content.

ềm năng v à là m ột công cụ hữu hiệu giúp các khách h àng ở những khu vực xa mua được một s ản phẩm ưng ý khi không có điều kiện xem tr ực tiếp sản phẩm. là website thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam với số lượng truy cập hơn 1.200.000 lượt/ng ày, cung c ấp thông
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.