menyumbang kepada pembelajaran yang berkesan kawalan kelas yang terjamin

Menyumbang kepada pembelajaran yang berkesan kawalan

This preview shows page 7 - 10 out of 15 pages.

menyumbang kepada pembelajaran yang berkesan, kawalan kelas yang terjamin,perhubungan guru-guru yang aktif dan menjamin keseronokan untuk belajar. Seterusnya, persekitaran psikososial merujuk kepada hubungan antara keperluanemosi individu dengan persekitaran sosialnya. Murid-murid di dalam sesebuah bilik darjahmempunyai latar belakang dan sifat yang berbeza-beza. Suasana emosi bilik darjah yangkondusif biasanya ditimbulkan oleh guru yang mempunyai sifat-sifat penyayang, bertimbangrasa, peramah, dan lucu serta menjalankan tugas dengan adil, bertanggungjawab,mengamalkan sikap demokrasi dan tidak memilih kasih. Murid-murid akan suka berdampingrapat dengan guru, suka bertanya, sedia menerima ajaran dan nasihatnya dalam suasana riangdan gembira. Suasana emosi yang kondusif seperti ini akan meningkatkan lagi keberkesananpembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah ataupun di dalam kawasan sekolah.Persekitaran psikososial yang sihat di dalam bilik darjah mempunyai ciri-ciri seperti suasanaselesa dan mesra, bebas daripada ancaman dan bahaya fizikal, suasana yang merangsangpembelajaran, menggalakkan pembelajaran koperatif dan memberi peluang yang sama untuksemua murid. Faktor yang memberikan kesan kepada persekitaran psikososial yang sihatialah pendekatan pengajaran, gaya kepimpinan guru, bentuk komunikasi dan corak interaksiyang guru wujudkan di dalam bilik darjah.
Background image
Rutin bilik darjah juga merupakan salah satu daripada persekitaran kondusif yangdapat membantu pengajaran dan pembelajaran. Rutin merupakan satu cara tetap untukmenjalankan aktiviti bilik darjah setiap hari. Contohnya, setiap hari murid yang bertugasdikehendaki membersihkan kelas sebelum sesi pembelajaran dimulakan. Contohnya,menyapu sampah, mengelap tingkap, memadam papan hitam dan membuang sampah. Murid-murid hendaklah berdiri di tempat masing-masing untuk memberi ucapan salam kepada guruyang akan mengajar. Sebelum memulakan sesi pembelajaran, murid dikehendaki membacadoa penerang hati. Sebelum keluar rehat, murid-murid dikehendaki beratur dalam duabarisan iaitu barisan lelaki dan perempuan. Selepas rehat, murid-murid dikehendaki beratur diluar untuk masuk ke dalam kelas. Sebelum pulang, murid-murid dikehendaki mengutipsampah dan membersihkan bilik darjah mereka. Oleh itu, rutin ini amatlah penting bagimemudahkan pembelajaran murid-murid malah murid-murid juga berada dalam keadaanyang selesa ketika memulakan sesi pembelajaran di dalam kelas
Background image
3.0 KESIMPULANSecara keseluruhannya, jelaslah bahawa dalam kajian ini didapati kesesuaian aspekfizikal bilik darjah yang dikaji berada pada tahap kesesuaian yang sederhana. Keselesaanpengajaran dan pembelajaran juga sederhana daripada pespektif pelajar. Didapati jugaterdapat sumbangan aspek fizikal terhadap keselesaan pengajaran dan pembelajaran. Tigaaspek fizikal iaitu saiz bilik darjah, iklim bilik darjah dan suasana bilik darjah merupakanpenyumbang kepada keselesaan pengajaran dan pembelajaran. Aspek fizikal perlu diberi
Background image
Image of page 10

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 15 pages?

  • Fall '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture