l\u00f3ng V l\u00e2i PW L\u00ed su \u00ecau ka sin chheng pio k\u00eca l\u00e2i p\u00e4n kong sek Chh\u00eda n i ka

Lóng v lâi pw lí su ìau ka sin chheng pio kìa

This preview shows page 10 - 13 out of 19 pages.

lóng V lâi PW su-ìau k¨a sin-chh´eng-p´io kìa lâi pän-kong-sek Chhía n i k¨a phˆoe-pau s`an g lâi k¨ui- tâi Chhía n m´a- s¨iong k¨a h’ak-seng lóng kìo khì häu-tíu n hia Góa k¨a peng-siu n poa n khì mˆng-kh´au 要把 申請 表寄到 她把皮包送到 台來 請立刻 把學生都 到校 那裡去 我沒把 冰箱 搬到 門口 7. h¨o . ( ) suffixed to Verbs which have both Direct and Indirect Objects 44
Image of page 10
第四十三課 LESSON 43 (see lesson 19, drill 31) S A/AV a Direct Object V h¨o . Indirect Object I k¨a sa n -´a-keng chioh h¨o . tˆong-pan tˆong-h’ak Chu má-mah sîong-sîong k¨a b´i-h´un s`ang ( h¨o . ) hit ¨ui l¨au-lâng Góa má-s¨iong k¨a bêng-ph`i n kìa h¨o . l´i Ché-cheh bô g¨oan-ì k¨a ch´iau-´a b¨e ( h¨o . ) chh`u-pi n 他沒把 衣架借 同班同 朱媽媽 常常把 米粉 送給那 老人 我馬上把 片寄給你 姐姐不 意把小 賣給 鄰居 8. Verbs which take both Direct and Indirect Objects. k¨a moves the Direct Object forward, leaving the Indirect Object at the end. S A/AV k¨a Direct Object V Indirect Obj. Chhía n k¨a pˆang-keng hö-m´a k¨a góa kóng Góa g¨oan-ì k¨a mˆi-ph¨oe h¨o . I k¨a ch¨u-höe ê t¨ai-ch`i lóng k¨a góan kóng Mài k¨a lé-b’ut h¨o . i 你把 房間號碼告訴 我不 意把 棉被 給你 他把 會的 事情 告訴 我們 不要把 禮物 給他 9. Transformation Drill: use the pattern in the following sentences. (note 5) Example: Teacher: Chheh-toh-á, góa beh poa n khì lˆau-téng. 書桌 ,我要搬到 上去。 Student: Góa beh kä chheh-toh-á poa n khì lâu-téng. 我要把 書桌 搬到 上去。 (I want to move the study desk upstairs) Teacher: Chheh-toh-á, góa beh poa n khì lˆau-téng. 書桌 ,我要搬到 上去。 Student: 45
Image of page 11
LESSON 43 第四十三課 Teacher: J’iat-ch´ui-lˆo . , chhía n lí th’eh lâi ’ek-keng. 水器 你拿到 浴室 來。 Student: Teacher: Góa ê s´o-sˆi, mˆa-hˆoan lí kh`ng t`oa kh`un-pˆang. 我的 鑰匙 ,麻煩你放在 臥室 Student: Teacher: I`n-p´io-ki, hö . lâng thau th’eh khì a. 表機,別人 走了。 Student: Teacher: Chh´ian-thoa, i bô th`ng-l’oh-lâi. 拖鞋 ,他沒脫下來。 Student: Teacher: Mîa, it-tëng ài sía tòa toa n -á-téng. 字,一 在單子上。 Student: Teacher: Chit häng täi-chì, sïong-hó seng sïu n ch’it-ë. 件事 ,最好 想一想。 Student: Teacher: Chˆoan-p¨o . ê ka-kh¨u, góa lóng beh poa n -j’ip-lâi pˆang-keng. 部的家 ,我都要搬 進房間 來。 Student: Teacher: . -ü-ê pïan-tong, i í-keng lóng s`ang-lâi a.
Image of page 12
Image of page 13

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 19 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture