25 det er blevet givet i opgaven at hvis vi minimere

This preview shows page 9 - 11 out of 11 pages.

2.5Det er blevet givet i opgaven, at hvis vi minimere variansen så minimere vi ogsåstandardafvigelsen.Det er endvidere givet at𝜎A = 0,13,𝜎B = 0,09 og𝑝AB = 0. Vi starter nu med at indsætteværdierne i udtrykket for variansen fra spg. 2.4.Herefter differentieres der og sættes lig 0Isoler ved at lægge 0,0162 til på begge sider og dernæst dividere med 0,05Dette betyder at værdipapir A skal havde en porteføljevægt på 0,324 for at minimerestandardafvigelsen, som i øvrigt også er et udtryk for risikoen af porteføljen.WA indsættes is ligningen fra tidligere for at finde standardafvigelsen.Investoren bør investere i begge værdipapirer for at fjerne noget af den usikkerhed som erforbundet med investeringer. Selv om værdipapirerne har samme forventede afkast, kanrisikoen reduceres ved brug af diversifikation uden at dette påvirker afkastet negativt.Dette princip kalder man diversifikationsprincippet. Hvis porteføljen består af
10værdipapirer med lav samvariation vil risikoen bliver reduceret mere end hvisværdipapirerne har en høj grad af samvariation.2.6Eftersom af de to værdipapirer er perfekt korrelerede, og derved vil bevæge sig fuldstændigi samme retning, betyder det at investorerne ikke har mulighed for at reducererisikoen ved diversifikation. Investorerne skal derfor vælge at investerer hele porteføljen iværdipapir B. Dette skyldes at det er værdipapir B som har den laveste standardafvigelsenog dermed den laveste risiko. Svaret bliver derfor anderledes end 2.5 eftersom der ikkelængere er noget argument for at investere i værdipapir A.2.7En investor kan estimere størrelsen af teoretiske begreberInvestoren kan estimere størrelsen af teoretiske begreber for stokastiskevariable som middelværdi, varians og kovarians, ved at bruge virksomhedens historiskedata til at estimere hvordan virksomheden kommer til at klare sig i fremtiden. Disseempiriske mål giver dermed et bud på om investoren bør vælge værdipapir A eller BVærdipapir AVærdipapir BForventet afkast0,0740,089Varians0,0160517750,00460163Standarafvigelse0,1266956020,067835316Kovarians-0,0033597942.8De opnåede estimater for middelværdi og standardafvigelse er ikke identiske med denoplyste data, men det er relativt tæt på. Denne afvigelse kan skyldes at beregningerne erforetager på en stikprøve og ikke på hele datasættet da dette er ukendt (i denne opgave). Joflere værdier der indgår, jo tætter må man antage at vores estimat vil være på den faktiskeværdi.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 11 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture