Feks er den årlige ydelse ved sygedagpenge på

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 139 - 144 out of 224 pages.

knyttet til en social ydelse. F.eks. er den årlige ydelse ved sygedagpenge på 211.900 kr. (før skat). Forsikringer hos pensionsselskab Udbetalingen er individuel og afhænger bl.a. af den valg- te dækning og årsløn. Typisk bliver der udbetalt en skat- tefri invalidesum ved tab af erhvervsevne på mindst 50 pct. Derudover vil et varigt tab af mindst 2/3 af erhvervs- evnen normalt udløse invalidepension. Der kan også være tale om præmiefritagelse. I nogle selskaber er inva- lidepensionen betinget af kommunal tilkendelse af før- tidspension. Basisdækning i Pension for Funktionærer er 40 pct. af lønnen og engangsbeløb på 166.667 kr. Ekstra dækning via OK og funktionær- lov Langt de fleste lønmodtagere får løn under sygdom. In- den for DA/LO-området får timelønnede fuld løn i 4-20 uger ved arbejdsskade, og funktionærer får fuld løn i hele sygeperioden. Private erstat- I tillæg til dækningen via arbejdsskadeloven er det mu-
Image of page 139
140 ningssager ligt at anlægge en erstatningssag ved de civile domstole, når virksomheden er skyld i skaden. Hvis medarbejderen får medhold, kan virksomheden blive pålagt at udbetale en erstatning. Ulykkesforsikring Flere arbejdsgivere tilbyder en ulykkesforsikring. Forsik- ringen dækker ved skader, der giver varigt mén. Dæk- ning og vilkår i øvrigt varierer mellem forsikringsselska- berne. Med en forsikringssum på en mio. kr. kan der f.eks. blive udbetalt 500.000 kr. (efter skat) ved et mén på 50 pct.
Image of page 140
141 Bilag 3.4 Hvordan bliver kompensati- onsgraderne beregnet? Med en såkaldt familietypeberegning er det muligt at få en bedre forståelse for, hvordan de forskellige indkomst- kanaler kan påvirke rådighedsbeløbet for en person, der får erstatning for en arbejdsskade. Dette kan man så sammenligne med kompensationen i forbindelse med en fritidsskade. Det er valgt at belyse kompensationen ved førtidspensi- on. Løbende erstatning indgår i modregningsgrundlaget ved udbetaling af førtidspension. Ved kapitalerstatninger er det kun afkastet, som bliver modregnet i førtidspensi- onen. Udbetalinger fra pensionsselskab indgår endvidere i modregningsgrundlaget. Personen i beregningen er en 40-årig enlig uden børn med en årlig lønindkomst før skat på 325.000 kr. Perso- nen bor i lejebolig og modtager boligsikringer. Opgørel- sen er foretaget med 2014-regler for skatter og overførs- ler. Forudsætninger i øvrigt svarer til dem, der er an- vendt i Økonomi- og Indenrigsministeriets Familietype- model. I beregningen af kompensationsgraden ved førtidspensi- on er det antaget, at personen har en erhvervsevnetabs- pct. på 50 pct. For førtidspensionister med et tab af er- hvervsevne på 50 pct. eller over vil der typisk være en sammenhæng mellem arbejdsskaden og førtidspensio- nen, jf. Arbejdsskadestyrelsen (2013b). Arbejdsskaden vil dog normalt ikke være den eneste årsag til førtidspensio- nen. Det er forudsat, at erstatningen er udbetalt som en løbende ydelse. Dertil er det antaget, at personen får godtgørelse for varigt mén på 20 pct. Denne er en en- gangsudbetaling, hvorfor den er omregnet som en løben- de ydelse fordelt på 28 år svarende til antallet af år til folkepensionsalderen for en 40-årig i 2014. Pensionsudbe-
Image of page 141
142 talinger forudsætter, at personen har en ordning hos In- dustriens Pension med en årlig udbetaling på 60.000 kr. og en engangssum på 100.000 kr.
Image of page 142
4. Organisering og udgifter i
Image of page 143
Image of page 144

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors