i công ty ERNST YOUNG ả i ứ � 3231 S l c v công ty � ư� ê EY tr c đây là Ernst

I công ty ernst young ả i ứ ? 3231 s l c v

This preview shows page 16 - 19 out of 20 pages.

i công ty ERNST & YOUNG: i 3.2.3.1: S l c v công ty: ơ ươ ê EY (tr c đây là Ernst & Young) là công ty đa qu c gia cung c p d ch v ướ i chuyên nghi p co tr s chính t i Luân Đôn, V ng Qu c Anh. EY là m t trong ê a ươ b n công ty ki m toán hàng đ u th gi i hi n nay cùng v i Deloitte, PwC và ế ê KPMG. EY chuyên cung c p d ch v ki m toán, t v n tài chính, t v n và ki m i ư ư soát r i ro công ngh thông tin ê (ITRA) và thu . Tài s n c tính vào năm 2015 ế ướ c a EY là 28.7 t đôla. Các t ch c ho t đ ng nh m t m ng l i các công ty ô ư a ư a ướ thành viên và là pháp nhân riêng bi t trong t ng n c. EY co 212.000 nhân viên ê ướ t i h n 700 văn phòng trên 150 qu c gia trên th gi i. Công ty đ c hình thành a ơ ế ượ b i s sáp nh p c a Ernst & Whinney và Arthur Young & Co vào năm 1989. Tính ư đ n năm 2015, EY là t ch c t nhân l n th 11 Hoa Kỳ. ế ô ư ư ư 3.2.3.2: Công tac qu n tr tri th c: a i ư Công tác qu n tr tri th c đ c tri n khai th c hi n Công ty Ki m toán i ư ượ ư ê và T v n Ernst&Young t khá s m. ư Năm 1993, Công ty thành l p Trung tâm Tri th c Kinh doanh (The Center ư for Business Knowledge) nh m chính th c hoa các quy trình và thông l v qu n ư ê tr tri th c E&Y, cũng nh t o đi u ki n cho vi c ki n t o và chia s ngu n i ư ư a ê ê ế a v n trí tu trong công ty trên quy mô toàn c u. ê Cho đ n nay, E&Y đã 10 l n đo t Gi i th ng Global MAKE Winner ế a ưở (Global Most Admired Knowledge Enterprise Winner) dành cho doanh nghi p ê tri n khai th c hi n công tác qu n tr tri th c t t nh t trên th gi i. ư ê i ư ế C s h t ng cho qu n tr tri th c c a E&Y là m ng KnowledgeWeb ơ a i ư a (KWeb), bao g m h n 2.400 c s d li u, đ a ch web và 1,2 tri u các lo i tài ơ ơ ê i ê a li u l u tr . KWeb t o đi u ki n cho nhân viên trong Công ty truy c p vào các ê ư a ê ngu n d li u n i b và bên ngoài, nh tri th c v các ngành ngh kinh doanh, ê ư ư v các công ty, các lo i tin t c và thông tin toàn c u, t t c đ u nh m m t m c a ư đích là ph c v khách hàng nhanh h n và hi u qu h n. ơ ê ơ
Image of page 16

Subscribe to view the full document.

10
Image of page 17
11 K T LU N: Ê Â Vi t Nam, khái ni m qu n tr tri th c còn t ng đ i m i m và ch a ê ê i ư ươ ư đ c doanh nghi p, xã h i nh n th c đ y đ . Vì v y, đ co th áp d ng qu n tr ượ ê ư i tri th c cho doanh nghi p, các nhà lãnh đ o doanh nghi p t i Vi t Nam ph i nh n ư ê a ê a ê th c và xác đ nh: ư i • Con ng i là y u t c kỳ quan tr ng và tiên quy t trong quá trình sáng ườ ế ư ế t o tri th c m i; a ư • Các tri th c m i th ng co m m m ng và đ c hình thành trong quá ư ườ ượ trình lao đ ng th c ti n; ư • Tri t lý, t m nhìn và s ng h c a lãnh đ o đong vai trò quy t đ nh đ i ế ư ủ a ế i v i vi c t
Image of page 18

Subscribe to view the full document.

Image of page 19
 • Winter '17
 • WELCH, IVO

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask bonus questions You can ask questions ( expire soon) You can ask questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes