0000 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900

Info icon This preview shows pages 133–135. Sign up to view the full content.

0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 Nguồ n: Asian Development Bank (9 ) Tăng trưở ng vố n 0.910 0.695 0.745 0.337 0.366 0.230 0.161 0.182 0.054 0.183 0.147 0.186 0.222 0.167 0.177 0.201 0.376 0.196 0.072 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hình PL6.7: Tỷ lệ tăng trưởng vốn của Việt Nam giai đoạn 1990 - 2009
Image of page 133

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 124 PHỤ LỤC NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 Nguồ n: Asian Development Bank (9) Vố n đầ u tư / GDP 14.36 15.00 17.64 24.26 25.48 27.14 28.10 28.30 29.05 27.63 29.61 31.17 33.22 35.44 35.47 35.57 36.81 43.13 39.71 38.13 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hình PL6.8: Tỷ lệ vốn đầu tư/ GDP của Việt Nam giai đoạn 1990 - 2009 Nguồn vốn đầu tư ở Việt Nam bao gồm nguồn vốn từ nước ngoài và nguồn vốn ở trong nước. Từ biểu đồ trên ta có thể thấy tỷ lệ vốn đầu tư chiếm thấp nhất là 14.36% (năm 1990) và tăng dần theo thời gian và đạt mức cao nhất là 43.13% trong năm 2007. Nhưng sang năm 2008 thì tỷ lệ này giảm còn 39.71% và 2009 giảm còn 38.13%. Sự sụt giảm này có thể lý giải bởi do có sự tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế trên thế giới. Tuy tỷ lệ vốn/ GDP có sự suy giảm, nhưng vẫn có thể chấp nhận được vì thực tế trên thế giới đã có không ít quốc gia không trụ nổi trong giai đoạn suy thoái khi có nhiều nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài bị rút ra đột ngột, trong khi ở Việt Nam tỷ lệ này vẫn giữa được mức 38.13%, tức giảm hơn có tỷ lệ cao nhất của giai đoạn 1990 – 2009 là năm 2008 với tỷ lệ sụt giảm 3.99%. vineleafboldnevineleafboldnevineleafboldnevineleafboldne . octastar4 . vineleafboldnwvineleafboldnwvineleafboldnwvineleafboldnw
Image of page 134
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG TÓM TẮT Họ tên học viên: LÂM XIÊM DUNG Ngày sinh: 14/04/1975 Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh Là tác giả của đề tài luận văn: TÁC ĐỘNG CỦA NỢ CÔNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM TÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN VĂN: Những quan điểm của các nhà kinh tế học nổi tiếng trên thế giới về tác động của nợ công đối với tăng trưởng kinh tế. Thực trạng nợ công tại Việt Nam trong những năm qua. Dựa vào những bài nghiên cứu của các tác giả lớn trên thế giới về vấn đề tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế thông qua những kênh truyền dẫn trung gian, bài viết cũng tiến hành thu thập bộ dữ liệu từ Ngân hàng thế giới World Bank, Quỹ tiền tệ thế giới IMF, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Tổng Cục Thống Kê Việt Nam để tiến hành thống kê mô tả đơn giản, tìm ra thực tế tác động của nợ công đối với những kênh truyền dẫn từ đó liên hệ Việt Nam.
Image of page 135
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern