Ng khoán th tr ng b t đ ng s n đã tác đ ng m nh

Info icon This preview shows pages 3–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ng khoán, th tr ng b t đ ng s n… đã tác đ ng m nh đ n ườ ườ ế th tr ng. Và ph n ng c a th tr ng cũng th t m nh m : các ho t đ ng cho ườ ườ vay g n nh co c m l i, lãi su t tăng v t, lu ng ti n g i tr lên b t n, th ư tr ng b t đ ng s n đang trong c n s t b ng đóng băng và tr lên l nh giá, ườ ơ th tr ng vàng nh con ng a b t kham, giá c hàng hoá thì tăng v t… Chính ườ ư sách ti n t b c l th t rõ s c m nh c a nó. Nh ng d u m c đáng ghi nh trong vi c s d ng các công c đ đi u hành chính sách ti n t vào nh ng tháng đ u năm 2008: - Ngày 16/01/2008, tăng t l d tr b t bu c lên 1%. (Quy t đ nh ế 187/QĐ-NHNN). - Ngày 30/01/2008, đi u ch nh tăng các lo i lãi su t: Lãi su t c b n tăng ơ 0,5%, tái c p v n tăng 1,0%, lãi su t chi t kh u tăng 1,5% (Quy t đ nh 305/QĐ- ế ế NHNN). - Ngày 13/2/2008, thông báo v vi c phát hành tín phi u b t bu c, th c ế hi n vào ngày 17/3, v i t ng giá tr tín phi u phát hành là 20.300 t đ ng, kỳ ế h n là 364 ngày, lãi su t là 7,8%/năm (Quy t đ nh 346/QĐ-NHNN). ế C ba gi i pháp trên đ u h ng t i m c tiêu rút b t ti n trong l u thông ướ ư v . Các gi i pháp sau đó cũng không kém ph n quy t li t. Theo Quy t đ nh ế ế 305/QĐ-NHNN ngày 30/01/2008, lãi su t c b n sau 25 tháng gi n đ nh ơ ữ ổ m c 8,25%/năm tăng lên 0,5%/năm, chuy n sang m c 8,75%/năm. Sau h n 3 ơ tháng th c hi n, đ n 19/5/2008, lãi su t c b n v t lên 12%/năm và ch a đ y 1 ế ơ ư tháng sau, ngày 11/6/2008, Quy t đ nh 1317/QĐ-NHNN c a NHNN đã nâng ế thêm 2% đ a lãi su t c b n lên m c 14%/năm...(Xem b ng 1) ư ơ
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
B ng 1: Nh ng d u m c thay đ i lãi su t c b n t tháng 12/2005 - đ n tháng 6/2008 ơ ế Lãi su t Quy t đ nh ế Ngày th c hi n 14%/năm 1317/QĐ-NHNN ngày 10/6/2008 11/06/2008 12%/năm 1099/QĐ-NHNN ngày 16/5/2008 19/05/2008 8.75%/năm 305/QĐ-NHNN ngày 30/1/2008 01/02/2008 8,25%/năm 1746/QĐ-NHNN ngày 1/12/2005 01/12/2005 Trong đi u ki n ti n quá nhi u trong l u thông thì vi c s d ng các công ư c chính sách ti n t đ gi m l ng ti n th a là hoàn toàn đúng xét c v ượ thuy t l n th c ti n. S can thi p quy t li t c a Ngân hàng Nhà n c (NHNN) ế ế ướ cho th y đ c chính ki n cũng nh s quy t tâm c a toàn h th ng ngân hàng ượ ế ư ế trong vi c ki m ch l m phát. Tuy nhiên, ph i th a nh n r ng th c s các ế NHTM đã ph i tr i qua nh
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern