9 710 và 711 sử dụng các hệ số ci và si

This preview shows page 137 - 139 out of 237 pages.

Trong các công thức 7.9, 7.10 và 7.11 sử dụng các hệ số CI và SI tổng hợp chứ không phải là các hệ số thời ñiểm hay hệ số của một thời kỳ ngắn hạn, nghĩa là chúng phải ñược tính cho toàn bộ quá trình từ khi bắt ñầu thực hiện dự án cho ñến thời ñiểm tính toán. Thời ñiểm dự tính hoàn thành (ECD - Estimated Completion Date) ñược dự tính như sau: ECD = Thời gian ñã thực hiện + (Thời gian còn lại / SI) (7.15) Tỷ lệ phần trăm hoàn thành theo thực tế = BCWP/BC x 100% (7.16) Tỷ lệ phần trăm hoàn thành tiến ñộ = BCWS/BC x 100% (7.17) Ví dụ tính toán các chỉ tiêu kiểm soát giá thành dự án tính ñến thời ñiểm báo cáo - ñầu tháng 9 (ñã lập biểu ñồ báo cáo tiến trình ở hình 7.6) thể hiện trong bảng 7.9.
Image of page 137

Subscribe to view the full document.

138 C«ng viÖc ACWP BCWS BCWP CV1 CV2 CVP, % SV SVP, % 1 4 4 4 0 0 0 0 0 2 8 6 4 -2 -4 -100 -2 -33 3 10 10 10 0 0 0 0 0 4 14 10 6 -4 -8 -133 -4 -40 5 10 10 10 0 0 0 0 0 6 14 10 6 -4 -8 -133 -4 -40 7 40 30 20 -10 -20 -100 -10 -33 8 60 40 20 -20 -40 -200 -20 -50 Tæng céng 160 120 80 -40 -80 -100 -40 -33 B¶ng 7.9. C¸c chØ tiªu kiÓm so¸t gi¸ thμnh dù ¸n t¹i thêi ®iÓm ®Çu th¸ng 9 5. QUAN HỆ GIỮA THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN Hoàn thành ñúng thời hạn là một trong những tiêu chí cơ bản ñánh giá sự thành công của dự án. Hơn thế nữa, rút ngắn thời gian thực hiện dự án mang lại nhiều hiệu quả kinh tế. Các hiệu quả kinh tế ñó là: ðối với chủ ñầu tư: sớm thu hồi vốn ñầu tư ñã bỏ ra và giảm thiệt hại vì ứ ñọng vốn ở các giai ñoạn ñầu tư dở dang; ðối với nhà thầu: giảm thiệt hại vì ứ ñọng vốn sản xuất kinh doanh và giảm chi phí cố ñịnh. Nhưng ñể rút ngắn thời gian thực hiện dự án có thể có nhiều phương pháp. Có thể rút ngắn thời gian thực hiện dự án bằng cách cải tiến công nghệ thực hiện các công việc dự án, cải tiến tổ chức quản lý thực hiện dự án... Hoặc ñơn giản hơn là rút ngắn thời gian thực hiện một số công việc quan trọng (công việc trên ñường găng) bằng cách tăng thêm nhân lực, MMTB, làm thêm giờ, tăng ca... Nói chung, ñể rút ngắn thời gian thực hiện dự án thì thông thường là kéo theo vấn ñề tăng chi phí. Về mặt kinh tế thì rút ngắn thời gian thực hiện dự án sẽ không còn ý nghĩa nếu chi phí cho việc rút ngắn thời gian vượt quá lợi ích kinh tế do nó ñem lại, trừ trường hợp việc rút ngắn thời gian thực hiện dự án mang ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng nào ñó. Bài toán rút ngắn thời gian thực hiện dự án ñược ñặt ra như sau: Thời gian thực hiện các công việc của dự án như bình thường theo phương án ban ñầu ñược coi là thời gian tối ưu, tương ứng với chi phí thực hiện nhỏ nhất. Nếu cần rút ngắn thời gian thực hiện dự án thì vì
Image of page 138
Image of page 139
 • Fall '15
 • Saadiah

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern