Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Utarea suportului social instrumental cinci scale

Info icon This preview shows pages 176–178. Sign up to view the full content.

utarea suportului social instrumental), cinci scale pentru copingul centrat pe emo ț ie (c ă utarea suportului social emo ț ional, reinterpretarea pozitiv ă , acceptarea, negarea, orientarea spre religie) ș i trei scale pentru strategii de coping de evitare (focalizarea ș i desc ă rcarea emo ț ional ă , dezangajarea comportamental ă ș i dezangajarea emo ț ional ă ). În cele ce urmeaz ă sunt detaliate aceste dimensiuni: a) coping activ : ac ț iunea ș i efortul în vederea elimin ă rii agentului stresant; b) planificare - gândirea la cum poate fi îndep ă rtat agentul stresant, care sunt etapele necesare pentru utilizarea unui coping activ; c) eliminarea activit ăț ilor concurente - suprimarea altor activit ăț i în vederea concentr ă rii asupra confrunt ă rii cu agentul stresant; d) re ț inerea de la ac ț iune - ab ț inerea de la ac ț iune în vederea a ș tept ă rii unei oportunit ăț i de a învinge agentul stresant; e) c ă utarea suportului social instrumental: c ă utarea de sprijin, de informa ț ii, de sfaturi în leg ă tur ă cu ceea ce trebuie f ă cut; f) c ă utarea suportului social emo ț ional - c ă utarea simpatiei, a suportului moral sau a în ț elegerii din partea celorlal ț i; g) reinterpretarea pozitiv ă - individul caut ă s ă se dezvolte personal în urma evenimentului sau caut ă partea pozitiv ă din situa ț ie; h) acceptarea faptului c ă evenimentul a avut loc ș i este real; i) negarea: respingerea faptului c ă situa ț ia este real ă ; j) orientarea spre religie- cre ș terea implic ă rii în activit ăț i religioase/spirituale; k) focalizarea ș i desc ă rcarea emo ț ional ă - con ș tientizarea crescut ă a emo ț iilor resim ț ite din cauza agentului stresant, con ș tientizare ce apare concomitent cu nevoia de desc ă rcare emo ț ional ă ; l) dezangajarea comportamental ă - reducerea efortului de a fa ță face stresorului, chiar renun ț area la atingerea obiectivul care a interferat cu agentul stresant; m) dezangajarea emo ț ional ă - dezangajarea din activitatea cu care a interferat agentul stresant, implicarea în alte activit ăț i care distrag persoana de la ce s-a întâmplat. Ulterior au fost ad ă ugate înc ă dou ă scale: consumul de droguri/alcool ca metod ă de dezangajare din activitatea stresant ă ș i umorul prin glume pe seama agentului stresant. Cercet ă rile recente au pus accentul ș i pe anumite tipuri specifice de coping, dintre care cel mai des amintit ș i cercetat este cel pro-activ, adic ă înfruntarea problemei prin procese de analiz ă ș i evaluare constant ă a situa ț iei adverse dar ș i punerea în balan ță cu resursele. Teoria coping-ului proactiv („Proactive Coping
Image of page 176

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     177 Theory”) este o abordare care integreaz ă aspectele temporale ale coping-ului.
Image of page 177
Image of page 178
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern