skich w tym zakresie a w szczeg\u00f3lno\u015bci ameryka\u0144skie i brytyjskie poni\u017cej

Skich w tym zakresie a w szczególności

This preview shows page 16 - 18 out of 27 pages.

skich w tym zakresie, a w szczególności amerykańskie i brytyjskie, poniżej odniesiono się do tych działań, które opierają się na współpracy lokalnej wspólnoty z policją i lokalnymi władzami, przyjmując, że szczególnie istotna staje się realizacja założeń community policing , wykorzystującego właśnie element obywatelski w swoich działaniach. Wskazano zatem na takie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnych wspólnot, jak: zaangażowanie lokalnej społeczności w inicjatywy w ramach commu- nity policing , ruch tzw. lokalnego aktywizmu, zaangażowanie władz oraz rządowe kampanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokal - nych, ochotnicze inicjatywy obywatelskie. Jeśli chodzi o założenia community policing , pojęcia, dla którego trudno jest znaleźć polski synonim (czasami tłumaczy się je jako „poli - cjonowanie”), szczegółowo przedstawiają je m.in. Janina Czapska i Józef Wójcikiewicz w książce pt. Policja w społeczeństwie obywatelskim . Autorzy przeanalizowali genezę powstania community policing , historię oraz funk - cjonowanie we współczesnych czasach; doszli do wniosku, że nowością w community policing staje się przede wszystkim dostępność policji dla mieszkańców, jej stała obecność pośród nich oraz angażowanie lokalnej wspólnoty we współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa: „Dwie filo - zofie zdominowały współcześnie sprawowanie funkcji policyjnych. Jedna, to tradycyjne pojmowanie funkcji policyjnych, uosabiane przez zmoto - ryzowany patrol przybywający na miejsce zdarzenia z odległej komendy, aby złapać złych przestępców. Druga, to model dostępnego dla obywateli lokalnego policjanta, który wspólnie z mieszkańcami ze swego rejonu próbuje znaleźć kreatywne rozwiązanie miejscowych problemów. Com- munity policing (CP) to nowa filozofia sprawowania funkcji policyjnych, realizująca ideę bliskiej współpracy »sąsiedzkiego« policjanta z członkami lokalnej społeczności ( community )” 24 . 24 J. Czapska, J. Wójcikiewicz, Policja w społeczeństwie obywatelskim , Kraków 1999, s. 129.
Image of page 16
200 STUDIA I ANALIZY / SP Vol. 34 KARINA PAULINA MARCZUK Jak już zaznaczono, idea community policing wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, a swoimi początkami sięga lat 60. i 70. XX w., kiedy to szybko wzrastająca przestępczość, zwłaszcza wśród młodocianych, nie - pokoje związane z sytuacją mniejszości etnicznych oraz korupcja, zjawi - ska obecne głównie w wielkich amerykańskich miastach, idące w parze z niską wydajnością pracy policyjnej, zobligowały władze do przedsię - wzięcia pewnych działań. Zalecenia były zawarte w dwu kluczowych raportach: raporcie Prezydenckiej Komisji Stosowania Prawa i Zarządza - nia Wymiarem Sprawiedliwości, noszącym wymowny podtytuł Wyzwanie przestępczości w wolnym społeczeństwie z lutego 1967 r. ( The challenge of crime in a free society ) oraz raporcie tzw. komisji Kernera z marca 1968 r.
Image of page 17
Image of page 18

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 27 pages?

 • Summer '20
 • Dr joseph

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture