תואלקחה תעיבקל רשה תונקתב

This preview shows page 9 - 11 out of 47 pages.

תואלקחה תעיבקל רשה תונקתב , םלוא לע - יפ רומאה תבוגתב הנידמה תוריתעל ולא , תנווכב רשה עובקל תונקתב יכ םירבחה ברקמ םילדגמה תודעווב תויפנעה ורחביי ףא םה תוריחבב תויללכ תויאשחו . = 29 = כ ומ ןכ ועבקנ קרפב תואלקחה תוארוה רבעמ תוטרופמ ןיינעל דוחיא תוצעומה תויחמצה תורומאה ןיינעלו תרבעה תויוכמס היצלוגרה ידיל רשה . ןיב רתיה עבקנ יכ םויב תליחת קוחה ) 1.1.2004 ( ולדחי תצעומ תוקריה , תצעומ תוריפה , הצעומה קווישל ירפ רדה תצעומו יחמצ יונה לועפלמ , ןהיסכנו ויהי ןיינקל הצעומה תדחואמה . ןכ עבקנ יכ דע םיונימל לש םירבחה םינושארה הצעומב תדחואמה ומקוי תולהנימ תוינמז םוקמב לכ תחא תוצעומהמ תויחמצה , רחאלו דוחיא תוצעומה םקות הלהנימ תינמז תדחואמ . דוע עבקנ תאש ןהירבח לש תולהנימה תוינמזה הנמי רש תואלקחה . דוגינב ראשל תוצעומה תויאלקחה , הצעומה ףנעל לולה ) ןלהל - תצעומ לולה ( אל הלטוב קרפב תואלקחה אלו הדחוא םע תוצעומ תורחא . םלוא לע - יפ ףיעס 56 קוחל , יוצמה רומאכ ףא אוה קרפב תואלקחה , ועבקנ יבגל הצעומ וז םייוניש םימוד םייונישל םיטרופמה ליעל ןיינעל תרבעה תיברמ תויוכמס היצלוגרה לש הצעומה ידיל רשה ןיינעלו ןפוא םיונימ לש םיגיצנה םינושה הצעומב תועצמאב ונוקית לש קוח הצעומה ףנעל לולה ) רוציי קווישו ( , כשת " ד - 1963 ) ןלהל - קוח תצעומ לולה .( ומכ ןכ ועבקנ יבגל הצעומ וז תוארוה רבעמ תומוד ראותמל ליעל ןיינעל היונימ לש הלהנימ תינמז לע - ידי רש תואלקחה . קרפ תואלקחה איבה אופא םייונישל םיינבמ יקיחרמ תכל תוצעומב תויאלקחה , םרקיעש : דוחיא תוצעומה תויחמצה הצעומל תחא , תרבעה רקיע תויוכמס היצלוגרה ןמ תוצעומה רשל ןכו יוניש תטיש םתריחב לש יגיצנ םילדגמה תוצעומל . 9
Image of page 9
תונעט םידדצה 3 . םירתועה תוריתעב תונושה םידגנתמ םייונישל וראותש ליעל , םהו םילעמ הרוש הכורא לש תונעט דגנ תויתקוח קוח תינכתה תילכלכה קרפו תואלקחה יוצמה וב . תא ללש םהיתונעט לש םירתועה - רשא וגילפה םהינועיטב דע ל " תביסמ התה ןוטסובב " ףאו דע תומרופרל ךרעש סוטסוגוא דיקפתב םינובירטה אמורב - ןתינ גווסל יתשל
Image of page 10

Want to read all 47 pages?

Image of page 11

Want to read all 47 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 47 pages?

 • Spring '15
 • vardaveserman

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern