AUDITING - Students - Topic 1 - TQVBCTC [Compatibility Mode]

X tháng 8/20 x 4 tòa tuyên án alama ph ả i b

Info iconThis preview shows pages 10–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: x Tháng 8/20 X 4, tòa tuyên án ALAMA ph ả i b ồ i th ườ ng cho khách hàng 10 tri ệ u USD (g ầ n 165 t ỷ đồ ng). Công ty không có kh ả n ă ng thanh toán nên tuyên b ố phá s ả n. Nguy ễ n Trí Tri - UEH, 2012 29 Các đặ c đ i ể m ch ấ t l ượ ng cao (Enhancing qualitative characteristics) x Có th ể hi ể u đượ c s Phân lo ạ i và trình bày thông tin rõ ràng và chính xác s ẽ giúp thông tin có th ể hi ể u đượ c. s M ộ t s ố hi ệ n t ượ ng kinh t ế r ấ t ph ứ c t ạ p và khó có th ể hi ể u đượ c. Vi ệ c lo ạ i b ỏ hi ệ n t ượ ng kinh t ế này ra kh ỏ i BCTC s ẽ giúp d ễ hi ể u nh ư ng s ẽ làm cho BCTC không đầ y đủ và có th ể gây hi ể u l ầ m. s BCTC đượ c l ậ p cho ng ườ i s ử d ụ ng có s ự hi ể u bi ế t h ợ p lý v ề kinh doanh và các ho ạ t độ ng kinh t ế và có s ự đầ u t ư trong vi ệ c xem xét và phân tích thông tin. Đố i v ớ i các hi ệ n t ượ ng kinh t ế ph ứ c t ạ p, để hi ể u đượ c thông tin thì đ ôi khi c ầ n đế n chuyên gia. Nguy ễ n Trí Tri - UEH, 2012 30 1/02/2012 11 x B ả ng cân đố i k ế toán (Báo cáo tình hình tài chính) s Tài s ả n s N ợ ph ả i tr ả s V ố n ch ủ s ở h ữ u x Báo cáo k ế t qu ả H Đ KD s Thu nh ậ p s Chi phí Nguy ễ n Trí Tri - UEH, 2012 31 CÁC Y Ế U T Ố C Ủ A BCTC 32 s Khoâng coù ñònh nghóa chính thöùc s Hieåu ngaàm laø thöïc hieän ñaày ñuû caùc ñaëc ñieåm chaát löôïng vaø caùc chuaån möïc keá toaùn. s Ñoøi hoûi söï xeùt ñoaùn Yêu c ầ u cao nh ấ t đố i v ớ i BCTC TRUNG TH Ự C VÀ H Ợ P LÝ Nguy ễ n Trí Tri - UEH, 2012 N ợ ph ả i tr ả V ố n ch ủ s ở h ữ u THU NHAÄP CHI PHÍ Tài s ả n Quan h ệ gi ữ a các y ế u t ố L ợ i nhu ậ n/L ỗ CÁC Y Ế U T Ố C Ủ A BCTC 1/02/2012 12 B ả ng cân đố i k ế toán Nguy ễ n Trí Tri - UEH, 2012 34 Tài s ả n: s là ngu ồ n l ự c do đơ n v ị ki ể m soát s là k ế t qu ả c ủ a m ộ t s ự ki ệ n trong quá kh ứ , và s đơ n v ị mong đợ i s ẽ thu l ạ i các l ợ i ích kinh t ế trong t ươ ng lai N ợ ph ả i tr ả : s là các ngh ĩ a v ụ hi ệ n t ạ i c ủ a đơ n v ị s phát sinh t ừ m ộ t s ự ki ệ n trong quá kh ứ , và s vi ệ c thanh toán ngh ĩ a v ụ s ẽ làm gi ả m l ợ i ích kinh t ế trong t ươ ng lai (gi ả m ngu ồ n l ự c) VCSH: là l ợ i ích còn l ạ i c ủ a đơ n v ị trong tài s ả n sau khi tr ừ đ i các kho ả n n ợ ph ả i tr ả ....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page10 / 13

x Tháng 8/20 X 4 tòa tuyên án ALAMA ph ả i b ồ i th...

This preview shows document pages 10 - 13. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online