280 τ ν Αρειαν ν προσκαλέσασθε παρ the Arians do ye call to yourselves Æαυτ� ς

280 τ ν αρειαν ν προσκαλέσασθε

This preview shows page 292 - 294 out of 359 pages.

280
Image of page 292
τ ν >Αρειαν ν προσκαλέσασθε παρ’ the Arians, do ye call to yourselves, Æαυτο ς, κα¨ –ς m ν πατέρες υ ο ς and receive them as parents their προσλάβεσθε, –ς δ διδάσκαλοι sons, and welcome them as tutors κα¨ κηδεmόνες ποδέξασθε, κα¨ and guardians; and unite them to συνάψαντες α˛το ς το ς γαπητο ς our beloved Paulinus and his peo- ™m ν το ς περ¨ Παυλ νον, mηδ ν ple, without requiring more from πλέον παιτήσητε παρ’ α˛τ ν « them than to anathematize the Ar- ναθεmατίζειν m ν τ ν >Αρειαν ν ian heresy and confess the faith con- α ρεσιν, mολογε ν δ τ ν παρ fessed by the holy fathers at Nicæa, τ ν γίων Πατέρων mολογηθε σαν and to anathematize also those who ν Νικαίl πίστιν, ναθεmατίζειν δ say that the Holy Spirit is a Crea- κα¨ το ς λέγοντας κτίσmα ε ναι τ ture and separate from the ousia of Πνε mα τ γιον, κα¨ διøρηmένον Christ. For this is in truth a com- κ τ¤ς ο˛σίας το Χριστο . Το το plete renunciation of the abominable γάρ στιν ληθ ς ποπηδ ν π τ¤ς heresy of the Arians, to refuse to di- mυσαρ ς α ρέσεως τ ν >Αρειαν ν, vide the Holy Trinity, or to say that τ m διαιρε ν τ ν γίαν Τριάδα, κα¨ any part of it is a creature . For λέγειν τι ταύτης ε ναι κτίσmα. Ο those who, while pretending to cite γ ρ προσποιούmενοι m ν νοmάζειν the faith confessed at Nicæa, ven- τ ν mολογηθε σαν ν Νικαίl πίστιν, ture to blaspheme the Holy Spirit, τολm ντες δ κατ το γίου Πνεύ- do nothing more than in words deny mατος βλασφηmε ν, ο˛δ ν πλέον the Arian heresy while they retain it ποιο σιν, « τ ν >Αρειαν ν α ρεσιν in thought . . . το ς m ν ûήmασιν ρνο νται, τ˜ δ φρονήmατι ταύτην κατέχουσιν . . . Οˇς γ ρ mέmφοντό τινες –ς τρε ς For as to those whom some were λέγοντας ˝ποστάσεις, δι τ γρά- blaming for speaking of three hy- φους κα¨ ˝πόπτους α˛τόθεν ε ναι τ ς postases , on the ground that the λέξεις, ξιώσαmεν m ν mηδ ν πλέον phrase is unscriptural and therefore πιζητε ν πλ ν τ¤ς κατ Νίκαιαν suspicious, we thought it right in- mολογίας· νεκρίναmεν δ mως τού- deed to require nothing beyond the τους δι τ ν φιλονεικίαν, m ρ’ –ς confession of Nicæa, but on account ο >Αρειοmαν ται λέγουσιν πηλλοτρι- of the contention we made enquiry ωmένας κα¨ πεξενωmένας, λλοτρι- of them, whether they meant, like οουσίους τε λλήλων, κα¨ Æκάστην the Arian madmen, hypostases for- καθ’ Æαυτ ν ˝πόστασιν διøρηmένην, eign and strange, and alien in ou- –ς OEστι τά τε λλα κτίσmατα, κα¨ ο ξ sia from one another , and that each νθρώπων γεννώmενοι· « ”σπερ δι- hypostasis was divided apart by it- αφόρους ο˛σίας, ”σπερ στ¨ χρυσ ς, self, as is the case with creatures « ργυρος, « χαλκ ς, ο τω κα¨ α˛το¨ in general and in particular with λέγωσιν· « –ς λλοι α ρετικο¨ τρε ς those begotten of men, or like dif- ρχ ς κα¨ τρε ς θεο ς λέγουσιν, ο τω ferent ousiai , such as gold, silver, κα¨ ο τοι φρονο ντες, τρε ς ˝ποστά- or brass;—or whether, like other σεις λέγωσι· heretics, they meant three Begin- nings and three Gods, by speaking of three hypostases.
Image of page 293
Image of page 294

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 359 pages?

 • Fall '19
 • Dr Jane
 • Logic, Trinity, Consistency, First-order logic, Metalogic

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture