ta nhaän ñöôïc coâng thöùc kieåm tra söùc beàn uoán boä truyeàn hô� raêng

Ta nhaän ñöôïc coâng thöùc kieåm tra söùc

This preview shows page 17 - 20 out of 26 pages.

ta nhaän ñöôïc coâng thöùc kieåm tra söùc beàn uoán boä truyeàn hôû raêng thaúng: u u y m b K P y z m b K M ] [ . . . . . . . . . 2 1 2 1 σ γ = γ = σ (8.32) Ôû ñaây b = b 2 : beà roäng baùnh raêng lôùn. Bieåu dieãn trò soá b 2 qua m, nghóa laø b 2 = Ψ m .m ta nhaän ñöôïc coâng thöùc tính toaùn thieát keá boä truyeàn hôû raêng thaúng: 3 6 3 1 1 . ] .[ . . 10 . 1 , 19 ] .[ . . . . 2 n z y KN y z K M m u m u m σ Ψ = σ Ψ γ (8.33) Trong ñoù: M 1 : moment quay treân baùnh nhoû. K: heä soá taûi troïng. Khi boä truyeàn laam vieäc do cheá taïo vaø laép gheùp coù theå khoâng chính xaùc seõ sinh ra taûi troïng ñoäng phuï. Ngoaøi ra do bieán daïng cuûa truïc, oå, cuûa baûn thaân baùnh raêng daãn ñeán söï phaân boá khoâng ñoàng ñeàu taûi troïng theo chieàu daøi raêng, gaây ra söï taäp trung taûi troïng. Khi tính toaùn thieát keá, K ñöôïc choïn sô boä: K = 1,3 khi laép ñaët ñoái xöùng baùnh raêng vôùi caùc oå ñôõ. K = 1,4 ÷ 1,6 khi laép ñaët baùnh raêng khoâng ñoái xöùng hay laép ôû ñaàu console. Khi tính toaùn kieåm tra heä soá taûi troïng ñöôïc chính xaùc hoaù baèng coâng thöùc.: K = K ñ .K tt (8.34) Vôùi K ñ : heä soá taûi troïng ñoäng (baûng 8.4) K tt : heä soá taäp trung taûi troïng (baûng 8.5)
Image of page 17

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 8. TRUYEÀN ÑOÄNG BAÙNH RAÊNG 176 Baûng 8.4 Trò soá gaàn ñuùng cuûa K ñ Vaän toác voøng cuûa baùnh Boä truyeàn Caáp chính xaùc 1-3 3-8 8-12 12-18 18-23 Raêng thaúng 6 7 8 9 1 1,2 1,3 1,4 1,2 1,4 1,5 - 1,3 1,5 - - - - - - - - - - Raêng nghieâng 6 7 8 1 1 1,1 1 1,1 1,25 1,05 1,15 1,35 1,15 1,25 - 1,3 1,4 - Chuù yù: Vôùi baùnh raêng nhoû trò soá K ñ nhaän theo V tb vaø taêng leân 10%. Baûng 8.5 Trò soá gaàn ñuùng K tt ñoái vôùi baùnh raêng coù ñoä cöùng > 350HB Tyû soá b 2 /d 1 (ñoái vôùi baùnh raêng coân: b/d bk1 ) Vò trí baùnh raêng ñoái vôùi oå Caáp chính xaùc 0,4 0,8 1 1,2 1,6 7 1,05 1,1 1,15 1,25 1,3 8 1,15 1,2 1,25 1,3 1,4 Ñoái xöùng 9 1,25 1,3 1,35 1,45 1,5 7 1,2 1,3 1,35 1,35 1,4 8 1,3 1,4 1,5 1,5 1,55 Khoâng ñoái xöùng hay console 9 1,4 1,53 1,6 1,6 1,65
Image of page 18
Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 8. TRUYEÀN ÑOÄNG BAÙNH RAÊNG 177 Ñoái vôùi baùnh raêng coù ñoä cuùng < 350HB, khi taûi troïng thay ñoåi: 2 1 ' + = tt tt K K (8.35) ÔÛ ñaây: K’ tt : laáy töø baûng 8.5 khi taûi troïng gaàn nhö khoâng ñoåi: K tt = 1. γ : heä soá moøn, phuï thuoäc vaøo ñoä moøn cho pheùp cuûa raêng 10 ÷ 30% ta nhaän thaáy γ = 1,25 ÷ 2. m b m 2 = Ψ : heä soá chieàu roäng raêng. Ñoái vôùi boä truyeàn raêng thaúng nhaän Ψ m = 10 ÷ 20, tuaân theo ñieàu kieän b 2 d 1 . Chieàu roäng baùnh nhoû b 1 laáy lôùn hôn khoaûng 5 ÷ 10 mm so vôùi tính toaùn. Kieåm tra ñoä beàn uoán cuûa raêng khi bò quaù taûi ñoät xuaát, traùnh gaây bieán daïng deûo hay gaõy theo [ σ ] uq .
Image of page 19

Subscribe to view the full document.

Image of page 20
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes