Course Hero Logo

Økonomiske principper a 111 2018 17 er

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 7 out of 7 pages.

Økonomiske principper A1/11-20181.7: Er biografbilletter et normalt gode eller et inferiørt gode? Hvis du mener, det er et normaltgode, er det da et luksusgode? Hvis du mener det er et inferiørt gode, er det da et Giffen gode?Forklar.Om goden er normal eller inferiør vides ved at se, hvordan forbrugeren reagere ved en ændring iforbrugerens budget. Biografbilletterne er et normalt gode, da det er en gode som forbrugeren vilefterspørge mere af, når forbrugerens indkomst stiger. Dette kan ses tidligere i opgaven, da Sannesforbrug stiger, vil hun købe flere biografbilletter. Luksusgoder har en høj elasticitet. Ombiografbilletterne er et luksusgode besvares i næste opgave.1.8: Beregn indkomstelasticiteten af Sannes efterspørgsel efter biografbilletter. Forklar.Indkomstelasticiteten er den procentvise ændring af den efterspurgte mængde, når der sker enindkomstændring på 1 procent. Ligningen ser således ud: visændring iefterspurgt mængdeindkomst.Biografbilletterne er normale goder, og de har en positiv elasticitet. Dette eftervises i udregningen:(3024)100(15001200)100=2525Indkomstelasticiteten for Sannes efterspørgsel efter biografbilletter er 1, så det er eftervist, atbilletterne er normal gode. Derudover er det også vist, at biografbilletterne ikke er et luksusgode, daindkomstelasticiteten blot er 1, hvilket ikke er højt nok, for at opfylde kravene for et luksusgode.Derudover er godet enhedselastisk, da den er 1, hvilket betyder, at hvis prisen stiger med 1 procent,vil efterspørgslen falde med 1 procent.
End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture