рсэн хойноо уг бодисын хэрэглээтэй болох явда� жирийн үү үү ү зэгдэ� болсон б г

Рсэн хойноо уг бодисын

This preview shows page 4 out of 4 pages.

рсэн хойноо уг бодисын хэрэглээтэй болох явдал жирийн үү үү ү зэгдэл болсон б г д энэ нь судалгаанд оролцсон ялтнуудын олонх нь гэр ү ө өө б лийн сс н, х м жсэн орчин нь хэвийн байсан гэж хариулснаас харагдана ү ө ө ү үү . Ялтнуудын хувьд ч гэсэн, зэрлэг олсны ургамал татах, хэрэглэх явдал нийтлэг байсан бол с лийн ед М с, боловсруулсан Зэрлэг олс буюу Шавар, үү ү ө Гашиш, LSD болон Экстази, Геройн, Кокайн гэх мэт бодисын нэр т р л, чанар ө ө нэмэгдэж байгаа талаар ярьж байсан /график 51-д 11 т рлийн бодистой ө холбоотойгоор ял шийтгэгдсэн болохыг харуулсан/. Т нчлэн уг бодисын үү насанд х рсэн хэрэглэгчдийн /судалгаанд хамрагдагчдаас гадна/ асуудал ү анхаарал татаж байна. Судалгааг уншсан сэтгэгдэл: Энэх хар тамхины талаарх судалгааг уншихад үү маш олон талаас нь харьцуулж шийдэж болох арга замуудыг т ж бичсэн үү байна. М н ярилцлага асуулга дээр судалгаагаар тогтоогдсон н хц л байдал, ө ө ө нэгтгэсэн д гнэлт байгаа нь болон св р насныхныг мансуурахаас сэргийлэх ү ө ө шийдэл х т лб р дыг т нчлэн х рш орнуудын эрх з йн орчин, ял шийтгэлийг ө ө ө үү үү ө ү х ртэл оруулан н гийн н хц л байдалд д гнэлт хийсэн нь энэ судалгааг ү ө өө ө ө ү баялаг болгосон гэж бодож байна. М н олон т рлийн судалгааны арга ө ө ашигласанаар ил чанартай судалгаа болдог юм байна. үү Шинэ нэр томъёо: Нэг агшины ярилцлага, олон шатлалт т вэрлэлт,т л л х үү ө өө ө чанар, Криминологи Ном з й: ү - design.pdf %D0%A5%D0%B0%D1%80%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%8B %20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B0.pdf
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 4 pages?

 • Spring '20

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors