3органи урядової адміністрації в галичині і

This preview shows page 15 - 17 out of 35 pages.

3.Органи урядової адміністрації в Галичині і Буковині:а) намісник (крайовий президент);б) повітові старости;в) сільські війти.4.Організація управління на Закарпатті у ХУІІІ – початку ХХ ст.5.Органи крайового і місцевого самоврядування:а) галицький і буковинський крайові сейми;б) повітові, міські і сільські ради.6.Судові органи.7.Джерела та характерні риси права.Рекомендована література:1.Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальнихвідносин в Україні (ІХ – ХХ ст.): посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Л.: Видав. центр ЛНУімені Івана Франка, 2014. – 904 с.2.Бойко І.Й. Кримінальні покарання в Україні (ІХ – ХХ ст.): навч. посіб./ І.Й. Бойко. – Л.:ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 408 с.3.Бойко І.Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (ІХ – ХХ ст.): [навч. посіб.для студ. вищ. навч. закл.] / І.Й. Бойко. – К.: Атіка, 2013. – 348 с.4.Бойко І. Й. Галичина у державно-правовій системі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918) : навч. посібник / І. Й. Бойко – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. - 312 с.1.Городницька Л. Кримінальне судочинство на Буковині (1774-1918 рр.) // Право України,1999. – № 12.2.Гриб Н. Прийняття, структура та основні положення австрійської конституції 1867 р. //Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юридична. Випуск43. С. 50 – 55.3.Гриб Н. Австрійська конституція 1848 р.: політико-правові передумови прийняття,структура та основні положення // Вісник Львівського національного університету імені ІванаФранка. Серія юридична. Випуск 56. С. 95 – 102.4.Думич Х. М. Загальний порядок судочинства у Галичині за австрійським цивільнимпроцесуальним кодексом 1895 р. / Х. М. Думич // Підприємництво, господарство і право :наук.-практ. юрид. журнал. – 2016. – № 5. – С. 96–101.5.Думич Х. М. Перші кодифікаційні акти в галузі австрійського цивільно-процесуальногоправа та їх застосування в Галичині / Х. М. Думич // Науковий вісник міжнародногогуманітарного університету. Серія Юриспруденція. – 2015. – Вип. 17. – Т. 2. – С. 43–47.6.Думич Х. М. Соціально-політичні і правові передумови кодифікації австрійськогоцивільно-процесуального законодавства у ХІХ ст. / Думич Х. М. // Часопис цивілістики :наук.-практ. журнал. – 2016. – Вип. 20. – С. 180–187.15
7.Думич Х. М. Співвідношення цивільного процесуального права, у Галичині, з іншимигалузями права за австрійським цивільним процесуальним кодексом 1895 р. / Х. М. Думич //Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин : МатеріалиМіжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 6–7 березня 2015 р.). –Дніпропетровськ : ГО«Правовий світ», 2015. – С. 6–9.8.Думич Х. М. Сторони в цивільному процесі за австрійським цивільним процесуальнимкодексом 1895 р.: ознаки та правовий статус сторін / Х. М. Думич // Науковий вісникХерсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. – Вип. 1. – Т. 1. – С.13–17.9.Думич Х. М. Структура, основні положення та оцінка австрійського цивільногопроцесуального кодексу 1895 р. / Х. М. Думич // Вісник Львівського Університету. Серіяюридична. – 2015. – Вип. 61. – С. 118–126.10. Думич Х. М. Цивільне судочинство у Галичині за австрійським Цивільним процесуальнимкодексом 1895 р. /Х.М. Думич / / Автореф. дис. канд. юрид. наук.12 00 01. – Львів, 2016. – 19с.11. Едер П. Організація та діяльність Вищого крайового суду у Львові (1855–1918 рр.) :

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 35 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
Helen
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture