{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

232 b ả ng s ử d ụ ng the và không s ử d

Info iconThis preview shows pages 6–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2.3.2 B ng s d ng "the" và không s d ng "the" trong m t s tr ườ ng h p ñ i n hình Có "The" Không "The" + Dùng tr ướ c tên các ñạ i d ươ ng, sông ngòi, bi n, v nh và các c m h (s nhi u) The Red Sea, the Atlantic Ocean, the Persian Gufl, the Great Lakes + Tr ướ c tên các dãy núi: The Rocky Mountains + Tr ướ c tên nh ng v t th duy nh t trong v ũ tr ho c trên th ế gi i: The earth, the moon + The schools, colleges, universities + of + danh t riêng The University of Florida + The + s th t + danh t The third chapter. + Tr ướ c tên các cu c chi ế n tranh khu v c v i ñ i u ki n tên khu v c ñ ó ph i ñượ c tính t hoá The Korean War (=> The Vietnamese economy) + Tr ướ c tên m t h Lake Geneva + Tr ướ c tên m t ng n núi Mount Vesuvius + Tr ướ c tên các hành tinh ho c các chòm sao Venus, Mars + Tr ướ c tên các tr ườ ng này n ế u tr ướ c nó là m t tên riêng Stetson University + Tr ướ c các danh t ñ i cùng v i m t s ñế m Chapter three, Word War One
Background image of page 6

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 7 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng + Tr ướ c tên các n ướ c có hai t tr lên (ngo i tr Great Britain ) The United States, The Central African Republic + Tr ướ c tên các n ướ c ñượ c coi là m t qu n ñả o ho c m t qu n ñả o The Philipines, The Virgin Islands, The Hawaii + Tr ướ c tên các tài li u ho c s ki n l ch s The Constitution, The Magna Carta + Tr ướ c tên các nhóm dân t c thi u s the Indians + Tr ướ c tên các môn h c c th The Solid matter Physics + Tr ướ c tên các nh c c khi ñề c p ñế n các nh c c ñ ó nói chung ho c khi ch ơ i các nh c c ñ ó. The violin is difficult to play Who is that on the piano + Tr ướ c tên các n ướ c ch có m t t : China, France, Venezuela, Vietnam + Tr ướ c tên các n ướ c m ñầ u b ng New, m t tính t ch h ướ ng: New Zealand, North Korean, France + Tr ướ c tên các l c ñị a, t nh, ti u bang, thành ph , qu n, huy n: Europe, Florida + Tr ướ c tên b t kì môn th thao nào baseball, basketball + Tr ướ c các danh t tr u t ượ ng (tr m t s tr ườ ng h p ñặ c bi t): freedom, happiness + Tr ướ c tên các môn h c nói chung mathematics + Tr ướ c tên các ngày l , t ế t Christmas, Thanksgiving + Tr ướ c tên các lo i hình nh c c trong các hình th c âm nh c c th (Jazz, Rock, classical music..) To perform jazz on trumpet and piano 2.4 Cách s d ng another và other.
Background image of page 7
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}