BA
GIỚI_THIỆU_ECORP_ENGLISH.pdf

5 thành t ự u tiêu bi ể u đối tác đ? u

Info icon This preview shows pages 5–6. Sign up to view the full content.

5. THÀNH T U TIÊU BI U: - Đối tác đầ u tiên t i Vi t Nam c a T ập đoàn giáo dụ c Qu c t ế Singapore (SIA Group ): t ngày 17/03/2015, ECorp tr thành đối tác đầ u tiên c a SIA Group h p tác toàn di ện trên lĩnh vự c giáo d ục, đào tạ o ngôn ng , k năng số ng và qu n tr kinh doanh d a trên ng d ng khoa h c v não b nh ằm đem đế n s phát tri n toàn di ện cho ngườ i tr . - Top 30 thương hiệ u s n ph m d ch v t t nh ất vì ngườ i tiêu dùng 2017: Ngày 3/12/2016 t i TPHCM, ECorp đã chính thức đượ c nh n danh hi u danh giá và uy tín c ấp nhà nướ c n m trong Top 30 doanh nghi ệp có “Sả n ph m, d ch v t t nh ất vì người tiêu dùng 2016”. Lễ công b vinh danh đượ c truy n hình tr c ti ế p t i nhà hát B ế n Thành trên kênh HTV1- Đài truyề n hình TP. H Chí Minh.
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

- Sau 4 năm thành lậ p, hi n nay ECORP English đang có 11 cơ sở t b c vào nam , v ới hơn 2.000 h c viên m i m i tháng , g n 50.000 h c viên t t nghi p các chương trình củ a ECORP và đạt đượ c m c tiêu. - Hi n nay, ECORP cũng là đố i tác kinh doanh / h p tác / h tr c a đơn vị giáo d c, truy n thông và các công ty l n: Ngân hàng ACB, ngân hàng PVCOMBANK, MICROSOFT, Vinaphone, AIESEC hay các trường đạ i h ọc như H c vi n Tài chính, Đạ i h c Ngo i ng , H c vi n ngân hàng, Đạ i h c ngo ại thương, … .
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern