Th a công su t khác bi t gi a các s n ph m các

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

th a công su t, - Khác bi t gi a các s n ph m, - Các chi phí chuy n đ i, - Tính đ c tr ng c a nhãn hi u hàng hóa, - Tính đa d ng c a các đ i th ư c nh tranh, - Tình tr ng sàng l c trong ngành. Năng l c c t lõi Th m nh c a Công ty là đã xây d ng đ c m t quy trình s n ế ượ xu t kinh doanh khép kín. Công ty đã thành l p các xí nghi p, nhà máy s n xu t, nuôi tr ng, thu mua, ch bi n ngay t i các vùng nguyên li u nên luôn ch đ ng ế ế đ c đ n hàng, không ph thu c vào ngu n cung c p nên t o đ c uy tín cao đ i ượ ơ ượ v i các b n hàng truy n th ng. M t khác do s n xu t khép kín nên chi phí s n xu t th p, lo i b đ c các khâu chi phí trung gian nên giá thành s n ph m r t ượ c nh tranh. Nguồn lực : - Đào t o, nâng cao trình đ và chuyên môn nghi p v cho ng i lao đ ng - Tìm ườ ngu n tăng thu nh p và xây d ng ch đ khen th ng h p lý cho ng i lao đ ng; ế ưở ườ - Th c hi n đ y đ các ch đ , quy n l i cho ng i lao đ ng theo quy đ nh c a pháp ế ườ lu t;
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Nhìn chung, k ho ch và gi i pháp th c hi n có nh ng nét n i b t là chú tr ng công ế tác t ch c nhân s , đ u t nâng c p nhà x ng và công ngh ch bi n. Tuy nhiên m t s ư ưở ế ế gi i pháp quan tr ng khác l i ch a đ c quan tâm đúng m c đó là nâng cao ch t l ng ư ượ ượ s n ph m, gi m chi phí s n xu t, giá thành, ho t đ ng bán hàng,… Nh vây, các gi i pháp ư th c hi n chi n l c kinh doanh cũng r t chung chung, ch a đ y đ , ch y u là vi c th c ế ượ ư ế hi n các v n đ liên quan đ n ng i lao đ ng nh đào t o, b i d ng nghi p v và th c ế ườ ư ưỡ hi n các ch đ , quy n l i cho ng i lao đ ng theo quy đ nh. ế ườ TH C TR NG CHI N L C KINH DOANH C A CÔNG TY : ƯỢ S m nh c a công ty : Ph m vi kinh doanh Công ty ho t đ ng trong l ch v c nuôi tr ng, thu mua, ch bi n và ế ế kinh doanh th y h i s n. Nh ng m t hàng s n xu t kinh doanh ch y u c a công ty là: ế m c các lo i, tôm các lo i và cá các lo i, gia v có ngu n g c t th y h i s n. Công ty kinh doanh c trên hai th tr ng: n i đ a và xu t kh u. Trong t ng doanh thu c a công ty ườ c đ t 270 t đ ng thì doanh thu t xu t kh u chi m 60%, t c 162 t đ ng. Đ i v i th ướ ế
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17
 • Ms Lisa Foo Chin Yee

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern