c Nhà l p h c 10 phòng 02 t ng ườ ể ọ � ụ ớ ọ � 3 Ph m vi và công vi c ki m

C nhà l p h c 10 phòng 02 t ng ườ ể ọ ? ụ

This preview shows page 7 - 9 out of 10 pages.

c: Nhà lp hc 10 phòng, 02 tngườ.3. Phm vi và công vic kim toán:Chúng tôi đã thc hin công vic kim toán báo cáo quyt toán công trình hoàn thành bao gm cácếni dung sau:-Kim tra hspháp lý;ồ ơ-Kim tra ngun vn đu t;ư-Kim tra chi phí đu t;ư-Kim tra chi phí đu tthit hi không tính vào giá tr tài sn hình thành qua đu t;ưư-Kim tra giá tr tài sn hình thành qua đu t;ư-Kim tra các khon công nvà vt t, thit b tn đng;ưếị ồ-Xem xét vic chp hành ca chđu tvà các đn v có liên quan đi vi ý kin kt lun caươếếcác cquan Thanh tra, Kim tra, Kim toán Nhà nc.ơướCông vic kim toán các ni dung trên bao gm thc hin các thtc kim tra trình t, thtc đuủ ụủ ụtca công trình, kim tra khi lng quyt toán công vic xây dng, quyt toán các chi phí tv nưượếếưvà chi phí khác, rà soát, đi chiu vi thit k, dtoán đc duyt, hp đng giao nhn thu, biênếếếượbn nghim thu, bn vhoàn công...; Kim tra vic áp dng đ nh mc, đn giá trong quyt toán, điơếchiu vi đ nh mc do các cquan qun lý chuyên ngành công b, đn giá dtoán đc duyt, đnếơơượơgiá theo hp đng…; và các thtc kim toán khác mà chúng tôi thy cn thit trong tng trngủ ụếườhp, nhm thu thp các bng chng kim toán vquá trình thc hin dán và sliu, thuyt minhếtrong báo cáo quyt toán dán hoàn thành. ếCác thtc kim toán đc la chn da trên xét đoán ca kim toán viên, bao gm đánh giá ri roủ ụượcó sai sót trng yu trong Báo cáo quyt toán dán hoàn thành. ếếKt qukim toán:ếSau khi thc hin thtc kim tra nói trên, kt qucuc kim toán nhsau:ủ ụếư1. Khái quát chung vcông trình:- Tên công trình: Trng tiu hc Aườ.- Hng mc: Nhà lp hc 10 phòng, 02 tng.- Đ a đim xây dng: Xã Đi Minh, huyn ..., t nh Qung Nam.- Loi công trình: Công trình dân dng.- Cp công trình: Cp III.- Mc tiêu đu txây dng: Đu tnhà lp 10 phòng, 02 tngưưTrng tiu hc A nhm tng bcườướhoàn thin csvt cht cho trng, phc vcho vic dy, hc ca giáo viên và hc sinh.ơ ởườ7
Background image
- Quy mô xây d
Background image
Image of page 9

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 10 pages?

 • Fall '16
 • trần ngọc kỳ

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture