uq q u uq M M σ σ σ 1 1 836 Trong ñoù σ uq öùng suaát quaù taûi do M 1q taùc

Uq q u uq m m σ σ σ 1 1 836 trong ñoù σ uq

This preview shows page 19 - 23 out of 26 pages.

uq q u uq M M σ = σ σ 1 1 . ] [ (8.36) Trong ñoù: σ uq : öùng suaát quaù taûi do M 1q taùc duïng treân baùnh nhoû trong thôøi kyø khôûi ñoäng, haõm, … σ u : öùng suaát uoán, tính theo (8.32) do moment ñònh möùc M 1 taùc duïng treân baùnh nhoû. c) Tính toaùn ñoä beàn boä truyeàn kín baùnh raêng truï raêng thaúng: Boä truyeàn baùnh raêng kín ñöôïc tính toaùn beàn theo ñoä beàn tieáp xuùc vì daïng hö hoûng chuû yeáu: troùc beà maët laøm vieäc do öùng suaát tieáp xuùc gaây ra. Kích thöôùc boä truyeàn ñöôïc xaùc ñònh töø tính toùan öùng suaát tieáp xuùc, sau ñoù kieåm tra theo öùng suaát uoán. Khi tính toaùn ñoä beàn tieáp xuùc, ngöôøi ta khaûo saùt taïi cöïc P, taïi ñoù chæ coù moät ñoâi raêng aên khôùp vaø söï tieáp xuùc cuûa ñoâi raêng ñöôïc xeùt nhö söï tieáp xuùc cuûa hai vaät hình truï (hình 8.14). Vieäc tính toùan ñöôïc tieán haønh cho baùnh raêng naøo maø vaät lieäu cuûa noù coù ñoä beàn nhoû hôn. ÖÙng suaát tieáp xuùc lôùn nhaát trong vuøng aên khôùp ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc Hec: ρ = σ E q tx . 418 , 0
Image of page 19

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 8. TRUYEÀN ÑOÄNG BAÙNH RAÊNG 178 Vôùi: q: taûi troïng rieâng - aùp löïc treân moät ñôn vò chieàu daøi tieáp xuùc cuûa raêng. Ñoái vôùi baùnh raêng thaúng, chieàu daøi ñöôøng tieáp xuùc baèng beà roäng baùnh xe lôùn b 2 . α + = α + = α = = cos . . . . ) 1 .( . . 10 . 55 , 9 cos . . ) 1 .( . cos . . . 2 2 6 2 1 2 2 b i A n i N K A b i K M b K P b K P q n (8.36’) Trong ñoù: K: heä soá taûi troïng. N: coâng suaát truyeàn, Kw. 2 1 2 1 2 E E E E E ø + = :moâñun ñaøn hoài töông. Trong ñoù: E 1 , E 2 moâ ñun ñaøn hoài cuûa vaät lieäu baùnh nhoû vaø baùnh lôùn. Ñoái vôùi theùp E 1 = E 2 = 2,15.10 5 N/mm 2 . 2 1 2 1 . ρ + ρ ρ ρ = ρ : baùn kính cong töông ñöông. ρ 1 , ρ 2 : baùn kính cong baùnh nhoû vaø baùnh lôùn taïi cöïc aên khôùp (hình 8.15). d 2 d 1 α α α A σ k ρ 1 ρ 2 Hình 8.14
Image of page 20
Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 8. TRUYEÀN ÑOÄNG BAÙNH RAÊNG 179 α = ρ α = ρ sin . 2 ; sin . 2 2 2 1 1 d d α + = ρ α + = ρ sin . 1 . sin . 1 2 1 i i A i A 2 2 2 2 1 2 1 ) 1 ( sin . . . sin . i i A A + α = ρ ρ α = ρ + ρ o i i A 20 , ) 1 ( sin . . 2 = α + α = ρ Sau khi thay ρ vaø q vaøo coâng thöùc Heùc: tx tx n KN b i i A ] [ . ) 1 ( . 00 . 050 . 1 2 2 3 σ + = σ (8.37) Neáu goïi Ψ A = b 2 /A: heä soá chieàu roäng baùnh raêng, coù theå laáy caùc trò soá sau: - Ñoái vôùi ñai boä truyeàn taûi nhoû: Ψ A = 0,15 ÷ 0,3 - Ñoái vôùi ñai boä truyeàn taûi trung bình: Ψ A = 0,3 ÷ 0,45 - Ñoái vôùi ñai boä truyeàn taûi naëng: Ψ A = 0,45 ÷ 1,6 - Ñoái vôùi baùnh raêng di ñoäng trong hoäp soá: Ψ A = 0,12 ÷ 0,15 - Ñoái vôùi boä truyeàn baùnh raêng chöõ V: Ψ A = 0,8 ÷ 1,0 α β Hình 8.15
Image of page 21

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 8. TRUYEÀN ÑOÄNG BAÙNH RAÊNG 180 Töø (8.37) ta thay b 2 = Ψ A .A 3 2 2 .
Image of page 22
Image of page 23
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes