AUDITING - Teacher - Topic 4 - CBKT

N là 111 không có d ấ u hi ệ u gian l

Info iconThis preview shows pages 6–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
n là : 111, không có d u hi u gian l n, đơ n v đ ã đồ ng ý đ i u ch nh sai sót 111. s Sai l ch ướ c tính c a t ng th là: [(111 : 26) x 96] - 111 = 300 (nh h ơ n m c tr ng y ế u) s K ế t lu n: N ph i thu c a khách hàng hi n h u trong th c t ế . 16 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CH Ư A ÑIEÀU CHaNH (A) S±i leäch Aûnh höôûng ñeán Lôïi nhu±än tröôùc thueá Phaùt hieän Döï phoøng Nôï ph±ûi thu döôùi möùc Voán hoù± T±øi s±ûn coá ñònh Döï kieán Tính gi±ù H±øng toàn kho X±ùc nh±än Nôï ph±ûi thu TOÅNG HÔÏP 90 240 330 240 300 540 870 17 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CH Ư A ÑIEÀU CHaNH (B) S±i leäch Aûnh höôûng ñeán Lôïi nhu±än tröôùc thueá Phaùt hieän Döï phoøng Nôï ph±ûi thu döôùi möùc Voán hoù± T±øi s±ûn coá ñònh Döï kieán Tính gi±ù H±øng toàn kho X±ùc nh±än Nôï ph±ûi thu TOÅNG HÔÏP 90 900 990 240 300 540 1530 18
Background image of page 6

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
7 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CH Ư A ÑIEÀU CHaNH (C) S±i leäch Aûnh höôûng ñeán Lôïi nhu±än tröôùc thueá Phaùt hieän Döï phoøng Nôï ph±ûi thu döôùi möùc Voán hoù± T±øi s±ûn coá ñònh Döï kieán Tính gi±ù H±øng toàn kho X±ùc nh±än Nôï ph±ûi thu TOÅNG HÔÏP 50 750 800 140 300 440 1240 19 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CH Ư A ÑIEÀU CHaNH (D) S±i leäch Aûnh höôûng ñeán Lôïi nhu±än tröôùc thueá Phaùt hieän Döï phoøng Nôï ph±ûi thu döôùi möùc Voán hoù± T±øi s±ûn coá ñònh Döï kieán Tính gi±ù H±øng toàn kho X±ùc nh±än Nôï ph±ûi thu TOÅNG HÔÏP 250 550 800 250 300 550 1350 20 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán vieäc xaùc laäp möùc troïng yeáu cuûa kieåm toaùn vieân: - Kinh nghieäm vaø xeùt ñoaùn ngheà nghieäp - Söï höõu hieäu vaø chi phí kieåm toaùn 21 Trong giai ñoaïn laäp keá hoaïch kieåm toaùn (thöôøng laø chöa coù soá lieäu chính thöùc), kieåm toaùn vieân seõ öôùc tính moät caùch hôïp lyù möùc troïng yeáu cho toång theå vaø cho töøng khoaûn möïc. Kieåm toaùn vieân seõ ñieàu chAnh laïi trong giai ñoaïn hoaøn thaønh kieåm toaùn khi coù soá lieäu chính thöùc. Vaän duïng troïng yeáu
Background image of page 7
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page6 / 20

n là 111 không có d ấ u hi ệ u gian l

This preview shows document pages 6 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online