AUDITING
AUDITING - Teacher - Topic 4 - CBKT

Square4 sai l ệ ch ướ c tính c ? a t ổ ng th

Info icon This preview shows pages 6–9. Sign up to view the full content.

square4 Sai l ch ướ c tính c a t ng th là: [(111 : 26) x 96] - 111 = 300 (nh h ơ n m c tr ng y ế u) square4 K ế t lu n: N ph i thu c a khách hàng hi n h u trong th c t ế . 16 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CH Ư A ÑIEÀU CHÆNH (A) Sai leäch Aûnh höôûng ñeán Lôïi nhuaän tröôùc thueá Phaùt hieän Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh Döï kieán Tính giaù Haøng toàn kho Xaùc nhaän Nôï phaûi thu TOÅNG HÔÏP 90 240 330 240 300 540 870 17 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CH Ư A ÑIEÀU CHÆNH (B) Sai leäch Aûnh höôûng ñeán Lôïi nhuaän tröôùc thueá Phaùt hieän Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh Döï kieán Tính giaù Haøng toàn kho Xaùc nhaän Nôï phaûi thu TOÅNG HÔÏP 90 900 990 240 300 540 1530 18
Image of page 6

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

3/02/2012 7 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CH Ư A ÑIEÀU CHÆNH (C) Sai leäch Aûnh höôûng ñeán Lôïi nhuaän tröôùc thueá Phaùt hieän Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh Döï kieán Tính giaù Haøng toàn kho Xaùc nhaän Nôï phaûi thu TOÅNG HÔÏP 50 750 800 140 300 440 1240 19 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CH Ư A ÑIEÀU CHÆNH (D) Sai leäch Aûnh höôûng ñeán Lôïi nhuaän tröôùc thueá Phaùt hieän Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh Döï kieán Tính giaù Haøng toàn kho Xaùc nhaän Nôï phaûi thu TOÅNG HÔÏP 250 550 800 250 300 550 1350 20 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán vieäc xaùc laäp möùc troïng yeáu cuûa kieåm toaùn vieân: - Kinh nghieäm vaø xeùt ñoaùn ngheà nghieäp - Söï höõu hieäu vaø chi phí kieåm toaùn 21 Trong giai ñoaïn laäp keá hoaïch kieåm toaùn (thöôøng laø chöa coù soá lieäu chính thöùc), kieåm toaùn vieân seõ öôùc tính moät caùch hôïp lyù möùc troïng yeáu cho toång theå vaø cho töøng khoaûn möïc. Kieåm toaùn vieân seõ ñieàu chænh laïi trong giai ñoaïn hoaøn thaønh kieåm toaùn khi coù soá lieäu chính thöùc. Vaän duïng troïng yeáu
Image of page 7
3/02/2012 8 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 2. RUÛI RO KIEÅM TOAÙN 22 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Ruûi ro kieåm toaùn Laø khaû naêng kieåm toaùn vieân ñöa ra nhaän xeùt khoâng thích hôïp veà baùo caùo taøi chính trong khi baùo caùo taøi chính coù sai leäch troïng yeáu.
Image of page 8

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '12
 • DVHGiang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern