AUDITING - Teacher - Topic 4 - CBKT

Square4 sai l ệ ch ướ c tính c ? a t ổ ng th

This preview shows page 6 - 9 out of 20 pages.

square4 Sai l ch ướ c tính c a t ng th là: [(111 : 26) x 96] - 111 = 300 (nh h ơ n m c tr ng y ế u) square4 K ế t lu n: N ph i thu c a khách hàng hi n h u trong th c t ế . 16 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CH Ư A ÑIEÀU CHÆNH (A) Sai leäch Aûnh höôûng ñeán Lôïi nhuaän tröôùc thueá Phaùt hieän Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh Döï kieán Tính giaù Haøng toàn kho Xaùc nhaän Nôï phaûi thu TOÅNG HÔÏP 90 240 330 240 300 540 870 17 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CH Ư A ÑIEÀU CHÆNH (B) Sai leäch Aûnh höôûng ñeán Lôïi nhuaän tröôùc thueá Phaùt hieän Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh Döï kieán Tính giaù Haøng toàn kho Xaùc nhaän Nôï phaûi thu TOÅNG HÔÏP 90 900 990 240 300 540 1530 18
Image of page 6

Subscribe to view the full document.

3/02/2012 7 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CH Ư A ÑIEÀU CHÆNH (C) Sai leäch Aûnh höôûng ñeán Lôïi nhuaän tröôùc thueá Phaùt hieän Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh Döï kieán Tính giaù Haøng toàn kho Xaùc nhaän Nôï phaûi thu TOÅNG HÔÏP 50 750 800 140 300 440 1240 19 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CH Ư A ÑIEÀU CHÆNH (D) Sai leäch Aûnh höôûng ñeán Lôïi nhuaän tröôùc thueá Phaùt hieän Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh Döï kieán Tính giaù Haøng toàn kho Xaùc nhaän Nôï phaûi thu TOÅNG HÔÏP 250 550 800 250 300 550 1350 20 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán vieäc xaùc laäp möùc troïng yeáu cuûa kieåm toaùn vieân: - Kinh nghieäm vaø xeùt ñoaùn ngheà nghieäp - Söï höõu hieäu vaø chi phí kieåm toaùn 21 Trong giai ñoaïn laäp keá hoaïch kieåm toaùn (thöôøng laø chöa coù soá lieäu chính thöùc), kieåm toaùn vieân seõ öôùc tính moät caùch hôïp lyù möùc troïng yeáu cho toång theå vaø cho töøng khoaûn möïc. Kieåm toaùn vieân seõ ñieàu chænh laïi trong giai ñoaïn hoaøn thaønh kieåm toaùn khi coù soá lieäu chính thöùc. Vaän duïng troïng yeáu
Image of page 7
3/02/2012 8 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 2. RUÛI RO KIEÅM TOAÙN 22 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Ruûi ro kieåm toaùn Laø khaû naêng kieåm toaùn vieân ñöa ra nhaän xeùt khoâng thích hôïp veà baùo caùo taøi chính trong khi baùo caùo taøi chính coù sai leäch troïng yeáu.
Image of page 8

Subscribe to view the full document.

Image of page 9
 • Fall '12
 • DVHGiang

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern