Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Tipurile de adversitate cu care se confrunt ă copiii

Info icon This preview shows pages 17–19. Sign up to view the full content.

Tipurile de adversitate cu care se confrunt ă copiii din România nu difer ă , în esen ță , de cele identificate de cercet ă rile men ț ionate anterior. Ceea ce le face, îns ă , mult mai greu de surmontat vine din lipsa unor re ț ele de suport social, din incoeren ț a ș i/sau subfinan ț area institu ț iilor de specialitate care, prin programe specifice, ar trebui s ă asigure rezilien ț a asistat ă în favoarea c ă reia pledeaz ă , cu argumente teoretice ș i de ordin practic mai mult decât pertinente, Ș erban Ionescu (2013). În ceea ce prive ș te adversitatea vârstei adulte, privit ă grosso modo, ea este determinat ă , în principal, de sarcinile de dezvoltare specifice ș i de responsabilit ăț ile ce decurg din specificul acestei etape de vârst ă . Responsabilit ăț ile profesionale ș i cele familiale vin, fiecare, cu doza lor de provoc ă ri, incertitudini ș i stres. Spre deosebire de copii sau adolescen ț i, care sunt victimele secundare ale turbulen ț elor socio- economice, adul ț ii le suport ă frontal consecin ț ele ș i trebuie s ă se adapteze rapid circumstan ț elor adverse. Crizele economice ș i financiare care sunt tot mai frecvente ș i îndelungate, competi ț ia acerb ă pe pia ț a muncii, dinamica informa ț ional ă ș i rela ț ional ă , toate contribuie la o existen ță cotidian ă tot mai greu de gestionat. „Via ț a a devenit dur ă în secolul XXI”, clameaz ă Christina Berndt (2014, 11) într-una din tot mai multele c ă r ț i prin care adultul zilelor noastre este consiliat, succint ș i f ă r ă prea multe subtilit ăț i, cum s ă fie rezilient indiferent de problema cu care se confrunt ă .
Image of page 17

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Aurora Hri ț uleac 18 Dar cercet ă rile ș tiin ț ifice vin cu date îngrijor ă toare, de ș i paradoxale pentru explicitarea rezilien ț ei în perioada copil ă riei, care leag ă starea de s ă n ă tate fizic ă ș i psihic ă a adultului de experien ț ele de adversitate din copil ă rie. Sunt disponibile o serie de date empirice care documenteaz ă c ă adversitatea din perioada copil ă riei cre ș te semnificativ riscul de evolu ț ii negative ale s ă n ă t ăț ii fizice ș i psihologice pe parcursul ciclului vie ț ii. Cele mai frecvent constatate sunt: depresia major ă , tulbur ă rile de somn, obezitatea sever ă , tulbur ă rile sexuale, alcoolismul, comportamentul suicidar, uzul ș i abuzul de substan ț e interzise, tulbur ă ri care implic ă agresiune etc. (Afifi et al. 2008; Anda et al. 2006; Felitti et al. 1998; Kessler et al. 1997). Alte studii au legat expunerea la adversitate în copil ă rie de sindromul oboselii cronice ș i de durere cronic ă la vârsta adult ă (Davis, Luecken ș i Zautra 2005; Heim et al. 2006), existând totodat ă , dup ă cum subliniaz ă Anda et al. (2006, 183), o „convergen ță frapant ă a dovezilor dinspre neuro ș tiin ț e ș i dinspre studiile epidemiologice care sus ț in o rela ț ie cauzal ă între adversitatea din copil ă rie ș i problemele de s ă n ă tate fizic ă ș i mental ă de lung ă durat ă ”.
Image of page 18
Image of page 19
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern