AUDITING - Students - Topic 1 - TQVBCTC [Compatibility Mode]

Nguy ễ n trí tri ueh 2012 13 các đ? c đ i ể

Info iconThis preview shows pages 5–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Nguy ễ n Trí Tri - UEH, 2012 13 CÁC ĐẶ C Đ I Ể M CH Ấ T L ƯỢ NG C Ủ A BÁO CÁO TÀI CHÍNH x Các đặ c đ i ể m ch ấ t l ượ ng c ủ a báo cáo tài chính s ẽ giúp xác đị nh đượ c các lo ạ i thông tin h ữ u ích cho ng ườ i s ử d ụ ng báo cáo tài chính x Các đặ c đ i ể m ch ấ t l ượ ng đượ c áp d ụ ng đố i v ớ i các thông tin đượ c trình bày trên báo cáo tài chính và d ướ i các hình th ứ c khác. Chi phí để áp d ụ ng các đặ c đ i ể m ch ấ t l ượ ng s ẽ đượ c xem xét. Nguy ễ n Trí Tri - UEH, 2012 14 CÁC ĐẶ C Đ I Ể M CH Ấ T L ƯỢ NG C Ủ A BÁO CÁO TÀI CHÍNH x Hai đặ c đ i ể m ch ấ t l ượ ng c ơ b ả n: s Thích h ợ p (relevance) s Trình bày trung th ự c (fairful presentation) x Các đặ c đ i ể m ch ấ t l ượ ng cao s Có th ể so sánh đượ c (comparability) s Có th ể ki ể m tra đượ c (verifiability) s K ị p th ờ i (timeliness) s Có th ể hi ể u đượ c (understandability) Nguy ễ n Trí Tri - UEH, 2012 15 1/02/2012 6 Hai đặ c đ i ể m ch ấ t l ượ ng c ơ b ả n (Fundamental qualitative characteristics) x Tính thích h ợ p (relevance) s Thông tin tài chính thích h ợ p có th ể giúp ng ườ i s ử d ụ ng báo cáo tài chính ra các quy ế t đị nh kinh t ế khác nhau. s Thông tin tài chính thích h ợ p cho vi ệ c ra quy ế t đị nh kinh t ế là các thông tin có kh ả n ă ng d ự a báo giá tr ị tr ươ ng lai ho ặ c xác nh ậ n giá tr ị quá kh ứ , ho ặ c c ả hai. Nguy ễ n Trí Tri - UEH, 2012 16 Hai đặ c đ i ể m ch ấ t l ượ ng c ơ b ả n (Fundamental qualitative characteristics) x Tính thích h ợ p (relevance) s Tính tr ọ ng y ế u (materiality): thông tin đượ c xem là tr ọ ng y ế u n ế u b ỏ sót ho ặ c trình bày sai s ẽ ả nh h ưở ng đế n quy ế t đị nh kinh t ế c ủ a ng ườ i s ử d ụ ng đượ c đư a ra d ự a trên thông tin tài chính c ủ a m ộ t doanh nghi ệ p c ụ th ể . Nói cách khác, tính tr ọ ng y ế u là m ộ t khía c ạ nh khác c ủ a tính thích h ợ p c ủ a thông tin đố i v ớ i t ừ ng doanh nghi ệ p đượ c xem xét d ự a trên y ế u t ố đị nh l ượ ng ho ặ c đị nh tính ho ặ c c ả hai. Y ế u t ố đị nh l ượ ng c ủ a tr ọ ng y ế u tùy thu ộ c vào t ừ ng tình hu ố ng c ụ th ể ....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page5 / 13

Nguy ễ n Trí Tri UEH 2012 13 CÁC Đ C Đ I Ể M CH...

This preview shows document pages 5 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online