{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

AUDITING - Students - Topic 1 - TQVBCTC [Compatibility Mode]

Ng cao square4 có th ể so sánh đượ c

Info iconThis preview shows pages 5–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ng cao square4 Có th so sánh đượ c (comparability) square4 Có th ki m tra đượ c (verifiability) square4 K p th i (timeliness) square4 Có th hi u đượ c (understandability) Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 15
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1/02/2012 6 Hai đặ c đ i m ch t l ượ ng c ơ b n (Fundamental qualitative characteristics) xrhombus Tính thích h p (relevance) square4 Thông tin tài chính thích h p có th giúp ng ườ i s d ng báo cáo tài chính ra các quy ế t đị nh kinh t ế khác nhau. square4 Thông tin tài chính thích h p cho vi c ra quy ế t đị nh kinh t ế là các thông tin có kh n ă ng d a báo giá tr tr ươ ng lai ho c xác nh n giá tr quá kh , ho c c hai. Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 16 Hai đặ c đ i m ch t l ượ ng c ơ b n (Fundamental qualitative characteristics) xrhombus Tính thích h p (relevance) square4 Tính tr ng y ế u (materiality): thông tin đượ c xem là tr ng y ế u n ế u b sót ho c trình bày sai s nh h ưở ng đế n quy ế t đị nh kinh t ế c a ng ườ i s d ng đượ c đư a ra d a trên thông tin tài chính c a m t doanh nghi p c th . Nói cách khác, tính tr ng y ế u là m t khía c nh khác c a tính thích h p c a thông tin đố i v i t ng doanh nghi p đượ c xem xét d a trên y ế u t đị nh l ượ ng ho c đị nh tính ho c c hai. Y ế u t đị nh l ượ ng c a tr ng y ế u tùy thu c vào t ng tình hu ng c th . Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 17 Hai đặ c đ i m ch t l ượ ng c ơ b n (Fundamental qualitative characteristics) xrhombus Trình bày trung th c square4 Để thông tin h u ích thì thông tin c n đượ c trình bày trung th c v hi n t ượ ng kinh t ế đượ c trình bày. square4 Để đạ t đượ c s trình bày trung th c tuy t đố i, b c tranh v doanh nghi p c n có ba đặ c đ i m ch t l ượ ng: Đầ y đủ (complete) Khách quan/trung tính (neutral) Không có sai sót (free from error) Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 18
Background image of page 6
1/02/2012 7 Hai đặ c đ i m ch t l ượ ng c ơ b n (Fundamental qualitative characteristics) xrhombus Trình bày trung th c Thí duï : Vaøo thaùng 10.20x6, Coâng ty myõ phaåm ALAMA bò khaùch haøng kieän vì saûn phaâm gaây thieät haïi cho ngöôøi tieâu duøng, soá tieàn ñoøi boài thöôøng leân ñeán 10 trieäu USD. Toaø seõ xöû vaøo thaùng 8.20x7. Söï kieän naøy seõ phaûn aûnh theá naøo treân baùo caùo taøi chính ngày 31.12.20x6?
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}