AUDITING - Students - Topic 1 - TQVBCTC [Compatibility Mode]

Ng cao square4 có th ể so sánh đượ c

Info icon This preview shows pages 5–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ng cao square4 Có th so sánh đượ c (comparability) square4 Có th ki m tra đượ c (verifiability) square4 K p th i (timeliness) square4 Có th hi u đượ c (understandability) Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 15
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1/02/2012 6 Hai đặ c đ i m ch t l ượ ng c ơ b n (Fundamental qualitative characteristics) xrhombus Tính thích h p (relevance) square4 Thông tin tài chính thích h p có th giúp ng ườ i s d ng báo cáo tài chính ra các quy ế t đị nh kinh t ế khác nhau. square4 Thông tin tài chính thích h p cho vi c ra quy ế t đị nh kinh t ế là các thông tin có kh n ă ng d a báo giá tr tr ươ ng lai ho c xác nh n giá tr quá kh , ho c c hai. Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 16 Hai đặ c đ i m ch t l ượ ng c ơ b n (Fundamental qualitative characteristics) xrhombus Tính thích h p (relevance) square4 Tính tr ng y ế u (materiality): thông tin đượ c xem là tr ng y ế u n ế u b sót ho c trình bày sai s nh h ưở ng đế n quy ế t đị nh kinh t ế c a ng ườ i s d ng đượ c đư a ra d a trên thông tin tài chính c a m t doanh nghi p c th . Nói cách khác, tính tr ng y ế u là m t khía c nh khác c a tính thích h p c a thông tin đố i v i t ng doanh nghi p đượ c xem xét d a trên y ế u t đị nh l ượ ng ho c đị nh tính ho c c hai. Y ế u t đị nh l ượ ng c a tr ng y ế u tùy thu c vào t ng tình hu ng c th . Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 17 Hai đặ c đ i m ch t l ượ ng c ơ b n (Fundamental qualitative characteristics) xrhombus Trình bày trung th c square4 Để thông tin h u ích thì thông tin c n đượ c trình bày trung th c v hi n t ượ ng kinh t ế đượ c trình bày. square4 Để đạ t đượ c s trình bày trung th c tuy t đố i, b c tranh v doanh nghi p c n có ba đặ c đ i m ch t l ượ ng: Đầ y đủ (complete) Khách quan/trung tính (neutral) Không có sai sót (free from error) Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 18
Image of page 6
1/02/2012 7 Hai đặ c đ i m ch t l ượ ng c ơ b n (Fundamental qualitative characteristics) xrhombus Trình bày trung th c Thí duï : Vaøo thaùng 10.20x6, Coâng ty myõ phaåm ALAMA bò khaùch haøng kieän vì saûn phaâm gaây thieät haïi cho ngöôøi tieâu duøng, soá tieàn ñoøi boài thöôøng leân ñeán 10 trieäu USD. Toaø seõ xöû vaøo thaùng 8.20x7. Söï kieän naøy seõ phaûn aûnh theá naøo treân baùo caùo taøi chính ngày 31.12.20x6?
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern