Энэ цалин хөлсийг ажлын норм болон суурь үнэлгээгээр тооцо� олгох бөгөөд үүнийг

Энэ цалин хөлсийг ажлын норм

This preview shows page 6 - 8 out of 31 pages.

Үндсэн цалин гэдэг нь гүйцэтгэсэн ажил, ажилласан цагт нь тооцож олгодог хөлс юм. Энэ цалин хөлсийг ажлын норм болон суурь үнэлгээгээр тооцож олгох бөгөөд үүнийг ААН бүр ажлын төрөл, үйл явц, түүний ангилал бүрээр тогтоож мөрдөнө. Нэмэлт цалин хөлс нь илүү цагийн хөлс, амралтын хөлс, амралт баяр ёслолын өдөр ажилласны хөлс, удаан жил ажилласны нэмэгдэл, ажлын үр дүнгээр олгох бүх төрлийн шагнал урамшуулал, ажлаас халагдах болон гэнэт чөлөөлөгдсөний тэтгэмж болон бусад нэмэгдэл урамшууллаас бүрдэнэ. Хөдөлмөртэй холбогдох бусад зардалд ажиллагсдын цалингаас тооцож, байгууллага хариуцаж төлдөг бүх төрлийн НДШ болон ЭМДШ-н зардал хамаарна. Хөдөлмөр ашиглахтай холбогдон гарч байгаа бусад зардлууд нь ҮНЗ-д хамаарна. Хөдөлмөрийн зардлыг бүртгэх:
Image of page 6

Subscribe to view the full document.

Асуулт 29. Үйлдвэрлэлийн байгууллагын зардлыг бүртгэх ерөнхий зарчим Зардал гэдэг нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулагдаж байгаа хөрөнгө болон хөдөлмөрийн зарцуулалт, түүний мөнгөөр илэрхийлэгдсэн хэмжээ юм. Зардлын бүртгэлийг зөв хөтлөх, зардал өртгийн тухай мэдээллээр удирдлагыг хангах, зардлыг бодитойгоор төлөвлөж, түүгээр дамжуулан гүйцэтгэлд нь хяналт тавих зорилгоор зардлыг ангилж үздэг. Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтэй холбоотойгоор нийл үйл ажиллагааны зардлыг: 1. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн зардал /бүтээгдэхүүнд оролцож буй байдлаар нь/ Үндсэн зардал /шууд мат, шууд хөдөлмөр/ Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал 2. Үйл ажиллагааны зардал Үндсэн зардал нь шууд материалын зардал, шууд хөдөлмөрийн зардал гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ. Шууд материалын зардал гэдэг нь бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд ашиглагдаж байгаа үндсэн түүхий эд материалын зардал юм.
Image of page 7
Image of page 8
 • Fall '16
 • courtney campbell

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes