chính góc chính thứ j 2 1285kNcm 2 2 1 4 2 2 x y j x y xy 1 tan xy j j y 12 Ứng

Chính góc chính thứ j 2 1285kncm 2 2 1 4 2 2 x y

This preview shows page 1 - 3 out of 3 pages.