Khi cã ng¾n m¹ch khng èi xøng trong hö thèng

This preview shows page 26 - 28 out of 62 pages.

- Khi cã ng¾n m¹ch kh«ng ®èi xøng trong hÖ thèng ®iÖn lùc, hoÆc ®Çu cùc m¸y ph¸t ChÕ ®é t¶i kh«ng ®èi xøng th êng g©y nªn c¸c hiÖn t îng bÊt lîi, nh : ®iÖn ¸p kh«ng ®èi xøng; c¸c sãng ®iÒu ho μ s.®.® v μ dßng ®iÖn bËc cao; l μ m t¨ng tæn hao; r«to nãng v μ m¸y rung. §Ó ph©n tÝch chÕ ®é t¶i kh«ng ®èi xøng ta dïng ph ¬ng ph¸p ph©n l îng ®èi xøng. Ph©n dßng ®iÖn v μ ®iÖn ¸p th μ nh 3 th μ nh phÇn thø tù thuËn; ng îc v μ kh«ng. 0 2 1 2 2 1 1 1 1 1 I I I a a a a I I I c b a & & & & & & = 5-1 0 2 1 2 2 1 1 1 1 1 U U U a a a a U U U c b a & & & & & & = 5-2 trong ®ã: a = e j2 π /3 ; a 2 = e j4 π /3 ; 1 + a + a 2 = 0 Dßng ®iÖn kÝch tõ i t chØ sinh ra s.®.® øng víi th μ nh phÇn thø tù thuËn E 0 = E 1 cßn c¸c s.®.® thø tù ng îc v μ kh«ng, kh«ng tån t¹i E 2 = E t0 = 0 nh vËy: ; ; 5-3 1 1 1 1 Z I U E & & & + = 2 2 2 0 Z I U & & + = 0 0 0 0 Z I U & & + = Tõ c¸c ph ¬ng tr×nh 5-1; 5-2 v μ 5-3 ta suy ra 5-4 = = = 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 2 2 1 1 0 ) ( ) ( ) ( Z I Z I a Z I E a U Z I Z I a Z I E a U Z I Z I Z I E U c b a & & & & & & & & & & & & & & & C¸c ph ¬ng tr×nh 5-1; 5-2 v μ 5-3 l μ c¬ së ®Ó ph©n tÝch chÕ ®é t¶i kh«ng ®èi xøng. Nã gåm 9 ph ¬ng tr×nh cã chøa 12 Èn sè, ( E 0 , Z 1 ; Z 2 ; Z 0 ®· biÕt ) , muèn gi¶i ® îc tuú tõng tr êng hîp cô thÓ ta ph¶i bæ sung thªm 3 ph ¬ng tr×nh n÷a. 5-2 C¸c tham sè cña m¸y ph¸t ®iÖn ®ång bé khi l μ m viÖc ë t¶i kh«ng ®èi xøng. 1. Tæng trë thø tù thuËn Z 1 = r 1 + jx 1 Tæng trë thø tù thuËn Z 1 chÝnh l μ tæng trë cña m¸y lóc t¶i ®èi xøng, víi x 1 = x ®b m¸y cùc Èn, m¸y cùc låi l μ x d theo h íng däc trôc v μ x q theo h íng ngang trôc. 2. Tæng trë thø tù thuËn Z 1 = r 1 + jx 1 S.t.® cña hÖ thèng ng îc, quay ng îc víi tèc ®é ®ång bé v× vËy tèc ®é t ¬ng ®èi cña nã so víi r« to l μ 2n 1 . Nã c¶m øng dßng ®iÖn trong d©y quÊn r«to cã tÇn sè 2f . Víi m¸y cùc låi nÕu ta coi r«to ®øng yªn th× tõ tr êng quay ng îc cã tèc ®é 2n 1 l μ do dßng ®iÖn 2 pha tÇn sè 2f ë stato lÖch nhau vÒ thêi gian mét gãc 90 0 v μ kh«ng gian 90 0 t¹o nªn, h×nh 5-1. M¸y ®iÖn 2 25
Image of page 26

Subscribe to view the full document.