Chuong 4 phan tich cum ver 5.pdf

Trên cùng một tập hợp dữ liệu với các

Info icon This preview shows page 12. Sign up to view the full content.

trên cùng một tập hợp dữ liệu với các thước đo khác nhau => so sánh kết quả Sử dụng các phương pháp phân cụm khác nhau (thứ bậc và không thứ bậc) => so sánh kết quả Chia dữ liệu ra làm 2 phần =>thực hiện phân tích cụm riêng cho mỗi tập dữ liệu con => so sánh các trung bình cụm giữa 2 tập dữ liệu con này Bỏ bớt một vài biến => thực hiện phân tích cụm trên tập hợp các biến còn lại => so sánh kết quả này với kết quả khi sử dụng hết các biến cần thiết . Thực hiện phân tích cụm không thứ bậc nhiều lần với nhiều thứ tự khác nhau => kết quả ổn định 46 So Sánh Phân tích nhân tố Phân tích cụm Giống nhau Phương pháp phân loại - Phân tích thống kê nhiều biến Khác nhau Mục đích sử dụng Rút gọn tóm lược nhiều biến nghiên cứu tương quan với nhau để dễ dàng quản lý. Phân loại đối tượng thành những nhóm nhỏ hoàn toàn khác biệt . Số liệu đưa vào Các biến được đo lường 1 cách thích hợp bằng thang đo định lượng (khoảng cách hay tỷ lệ) Tập hợp các biến định lượng khả năng tả sự giống nhau giữa các đối tượng . Quyết định số nhóm Không có thông tin trước về các nhóm hay cụm . SO SÁNH PHÂN TÍCH NHÂN TỐ - PHÂN TÍCH CỤM 47 48
Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.