Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Interven ț ia conservatoare se înso ț e ș te

Info icon This preview shows pages 139–140. Sign up to view the full content.

Interven ț ia conservatoare se înso ț e ș te adesea cu un grad de asimetrie la nivelul sânilor care în func ț ie de importan ț a sa, poate avea un impact comparabil cu mastectomia asupra imaginii corporale ș i a stimei de sine. În plus radioterapia afecteaz ă ț esutul din zon ă ș i poate cauza leziuni. Dac ă op ț iunea conservatoare este preferat ă de femeile mai tinere, chimioterapia administrat ă ca solu ț ie adjuvant ă la cea mai mare parte dintre ele, poate avea ca efect advers o menopauz ă precoce al c ă rei impact asupra calit ăț ii vie ț ii, imaginii corporale ș i activit ăț ii sexuale este mai important decât tipul de interven ț ie chirurgical ă în sine (Rowland ș i Massie 2010). Astfel se pot explica numeroasele studii recente care nu mai raporteaz ă diferen ț e în adaptare ș i calitatea vie ț ii în func ț ie de tipul de interven ț ie chirurgical ă , mai ales pe termen lung (Parker ș i colab. 2007). Un studiu realizat la pacientele din România, raporteaz ă o calitate a vie ț ii mai ridicat ă a femeilor care au ales mastectomie comparativ cu cele cu interven ț ie conservatoare (Ursaru Crumpei Crumpei 2014). Explica ț ia ar putea fi frica de recidiv ă mai mare a femeilor cu interven ț ie conservatoare, anxietatea crescut ă cauzat ă de o informare insuficient ă ș i regretul deciziei. Parker ș i colaboratorii (2007) au realizat un studiu longitudinal pentru a urm ă ri reac ț iile ș i adaptarea pre ș i postoperatorie a femeilor cu interven ț ie conservatoare, mastectomie f ă r ă reconstruc ț ie mamar ă ș i mastectomie cu reconstruc ț ie mamar ă . Au constatat c ă nu existau diferen ț e în calitatea vie ț ii pacientelor înainte de interven ț ie. Totu ș i femeile din grupul programat pentru mastectomie raportau mai mult ă anxietate, cele cu reconstruc ț ie mamar ă aveau scoruri mai mari la calitatea s ă n ă t ăț ii fizice percepute decât cele f ă r ă reconstruc ț ie care prezentau ș i mai pu ț in ă satisfac ț ie cu propriul corp. Pentru toate cele trei grupuri s-au înregistrat dificult ăț i de adaptare în prima lun ă dup ă opera ț ie. Femeile din grupul mastectomie cu reconstruc ț ie mamar ă raportau o calitate a vie ț ii mai sc ă zut ă în domeniile fizic ș i mental, o satisfac ț ie mai mare cu zona abdominal ă care persista ș i dup ă doi ani de la opera ț ie ș i un declin mai sc ă zut în pl ă cerea asociat ă activit ăț ii sexuale. Femeile din grupul cu interven ț ie conservatoare prezentau o sc ă derea mai mic ă a satisfac ț iei legate de aspectul pieptului decât celelalte dou ă grupuri. De-a lungul urm ă torilor doi ani dup ă interven ț ia chirurgical ă , calitatea vie ț ii femeilor din toate cele trei grupuri se ameliorase semnificativ ajungând în aproape toate domeniile la nivelul de baz ă ș i chiar mai sus. În perioada de tratament câ ț iva dintre factorii protectivi raporta ț i au fost vârsta mai înaintat ă , a fi c ă s ă torit ș i un nivel
Image of page 139

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 140
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern