ΜαθηματÎ&sup

Τα τρίγωνα αβγ και αβγ έχουν o

This preview shows page 18 - 20 out of 60 pages.

Τα τρίγωνα ΑΒΓ και Α΄Β΄Γ΄ έχουν : o = A = A ΄ 90 ΑΒ = Α΄Β΄ ΑΓ = Α΄Γ΄ οπότε είναι ΑΒΓ = Α΄Β΄Γ ΄ Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα, όταν η υποτείνουσα και μία κάθετη πλευρά του ενός είναι ίσες με την υποτείνουσα και μια κάθετη πλευρά του άλλου. Τα τρίγωνα ΑΒΓ και Α΄Β΄Γ΄ έχουν : o = A =A 90 ΑΒ = Α΄Β΄ ΒΓ = ´ô ΄ οπότε είναι ΑΒΓ = Α΄Β΄Γ ΄ Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα, όταν η μία κάθετη πλευρά και η προσκείμενη της οξεία γωνία του ενός είναι ίσες με τη μία κάθετη πλευρά και την προσκείμενη της οξεία γωνία του άλλου. Τα τρίγωνα ΑΒΓ και Α΄Β΄Γ΄ έχουν: 1 o = A =A 90 ΑΒ = Α΄Β΄ Β = Β ΄ ΄ οπότε είναι ΑΒΓ = Α΄Β΄Γ ΄ Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα, όταν η μία κάθετη πλευρά και η απέναντι της οξεία γωνία του ενός είναι ίσες με την μία κάθετη πλευρά και την απέναντι της οξεία γωνία του άλλου. Τα τρίγωνα ΑΒΓ και Α΄Β΄Γ΄ έχουν: o = A =A 90 ΑΓ = Α΄Γ΄ Β = Β ΄ ΄ οπότε είνα ΑΒΓ = Α΄Β΄Γ ΄ Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα, όταν η υποτείνουσα και μία οξεία γωνία του ενός είναι ίσες με την υποτείνουσα και μία οξεία γωνία του άλλου. Τα τρίγωνα ΑΒΓ και Α΄Β΄Γ΄ έχουν: Α Β Γ Α΄ Β΄ Γ΄ Α Β Γ Α΄ Β΄ Γ΄ Α Β Γ Α΄ Β΄ Γ΄ Α Β Γ Α΄ Β΄ Γ΄ Α Β Γ Α΄ Β΄ Γ΄
Image of page 18

Subscribe to view the full document.