Năm 1209 bố cán nghe gian th ần ph ạm du bơm

This preview shows page 127 - 131 out of 299 pages.

Năm 1209, b Cán nghe gian th n Ph ạm Du bơm để u, gi ế t ph t trung th n Nguy n B ỉnh Di. Đàn em Quách B c th y ông B nh Di ch ế t t c ch ết tưở i thì quy ế t chí t o ph n. C nhà S m ho ng h ế t c h n, m ỗi ngườ i ch y m t ng , tho ắt cái tan đàn xẻ nghé. B Cán ch y lên Quy Hóa. S ảm cùng má Đàm và hai em gái ch y v H i p. Riêng cu em S m là Lý Th m
Image of page 127
128 thì không ch y k p nên b Quách B c l p làm vua, nghĩ mãi vẫ n không bi ế t nên vui hay nên bu n. H i p b y gi có nhà ông Tr n Lý, chuyên ngh đánh bắ t th y h i s n. Gia c n h không đượ c cái gì ch đượ c cái giàu. Quy ền thì không có nhưng tiề n thì ng p m ặt. Đợ t y nghe giang h đồn đạ i Thái t S m ch y lo n g n nhà mình, ông Tr n Lý cùng em v là ông Tô Trung T bèn h ọp gia đình khẩ n c p, ra quy ết định đón Sả m v và l p làm Th ắng vương. Ông Tr n Lý v a hay có cô con gái xinh l ng l n tên là Tr n Th Dung. S m v a g p Dung thì li n b sét ái tình đánh cho đen thui mặt mũi, lậ p t c l y Dung làm v . S m l ấy đượ c v xinh thì ph n kh i l ắm, nghĩ trong cái rủi cũng có cái hên. Giữ a c ơn h ng chí b ng b ng bèn phong m t lo ạt quan tướ c cho h hàng hang h c nhà v . B Cán đang núp ở Quy Hóa, nghe phong phanh giang h đồn đạ i S m t ý xưng vương, còn phong quan ch c b a ph a thì b c b i h ế t c ngườ i. Trong phút ch c c m th y Quách B c t o ph n ch chuy n nh , S ảm vượ t quy n m i là chuy n l n, bèn sai Ph ạm Du đi dạ y d S m m t phen. Ph m Du m i mê kh i nghi p v i công chúa Thiên C c nên tr h n v ới đồ ng minh, cu i cùng b lo n quân gi ế t ch ế t.
Image of page 128
khoùi 129 Trong m t di n bi ế n khác, Tr n Lý và Tô Trung T mang quân đi đánh lộ n v i Quách B c. T i cu i năm 1209 thì Quách Bố c b d p g ọn. Đen mỗ i cái là Tr n Lý t tr n, ch còn l i m t mình Tô Trung T hô mưa gọ i gió. H Tr n là minh ch ng hùng h n cho chân lý có ti n tài s ỏi đá cũng thành cơm. Số ng đờ i ch ng s không có quy n, ch s không có ti n. D p xong lo n Quách B c, Tô Trung T bèn đón bố Cán v làm vua ti ế p. B Cán dù trong lòng không thích l ắm nhưng phả i t i Tô Trung T cây cao bóng c quá nên đành phả i d a vào. Đầu năm 1210, bố Cán th y long th b t an nên cho g i S m v kinh, không truy c u t i t ý xưng vương nữ a. B Cán ráng đượ c t i cu ối năm thì về ch u ông bà. S m lên ngôi, s g i Lý Hu Tông. Vi c đầ u tiên S ảm làm sau khi lên ngôi là đón cô Dung về kinh, l p làm Nguyên phi. Tô Trung T đượ c phong Thái úy, tr thành quy n th n. S m b y gi cũng cả m th y h Tr ần có gì đó sai sai nên âm th ầm nghĩ cách dẹ p h Tr n. Quy n th n Tô Trung T vì th ế mà tr thành nhân v t b ám sát nhi u nh ất thành Thăng Long, là cái bia cho bao nhiêu ngườ i t p b n. Tô Trung T b ám sát bao l n v n s ống nhăn răng. Nhưng khi đi khở i nghi p v i v ngườ i ta, t c công chúa Thiên C c, thì l i b
Image of page 129
130 ch ồng ngườ i ta n ổi điên giế t ch ế t. Cu ộc đờ i th
Image of page 130
Image of page 131

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors