BA
GIỚI_THIỆU_ECORP_ENGLISH.pdf

Ể m tra cu ố i khóa c ? a h ọc viên cũng

Info icon This preview shows pages 2–5. Sign up to view the full content.

m tra cu i khóa c a h ọc viên cũng chính là bài viế t hoàn ch nh 1 CV xin vi c và chi ế n th ng trong bu i ph ng v n 1-1 v i giáo viên b n ng . Sau khi k ế t thúc khóa h c, h c viên ph i ti ế p t c th c hành d n tour v i Tây du l ch t i CLB d n tour phi l i nhu ận ETC để đượ c s d ng nhu n nhuy n Ti ế ng Anh
Image of page 2

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

V ới 11 cơ sở t B ắc vào Nam, Trường đã đào tạo và giúp hơ n 2500 h c viên chinh ph c ti ế ng Anh m i tháng. Đội ngũ 100% giáo viên nướ c ngoài có ch ng ch gi ng d y toàn c u đề u ph i tr ải qua khóa đào tạo đặ c bi t v phương pháp giả ng d y kích thích não b giúp t o h ng thú h c t p cao nh t cho h c viên. Đi kèm với đó, vớ i s liên k ế t v ới các đối tác nước ngoài, đặ c bi t là T ập đoàn Giáo dụ c qu c t ế Singapore (SIA), các h c viên c a ECORP English s đượ c ký cam k ế t ch ất lượ ng b o hành tr ọn đờ i và ch ng ch giao ti ế p t Singapore n ếu đạ t k ế t qu t t. Không ch h c ti ế ng anh, các ho ạt độ ng ngo ại khoá Bóng đá, King and Queen, Cuộ c thi văn nghệ , các CLB ti ế ng anh k năng thự c ti ễn và chương trình phi lợ i nhu ận “Thự c t p doanh nghi p c p ch ng ch t năm 1” cũng đượ c t ch ức thườ ng xuyên giúp h c viên năng độ ng, t tin và tích lũy nhữ ng tr i nghi m thú v trong cu c s ng. ECORP MAKE IT DIFFERENT!
Image of page 3
GI I THI U T ẬP ĐOÀN QUỐ C T ECORP 1. T M NHÌN B ng s t n tâm cùng nh ng ng d ng khoa h c não b hi n đạ i, T ập đoàn quố c t ế ECORP (ECorp Corporation) n l c ph n đấ u tr thành m t trong nh ng t p đ
Image of page 4

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern