ông theo pháp lut � � � ả � ẹ ậ Ông H ng xu t trình bn photocopy các gi y y quy

Ông theo pháp lut ? ? ? ả ? ẹ ậ ông h ng

This preview shows page 2 - 3 out of 6 pages.

ông theo pháp lu t. ế Ông H ng xu t trình b n photocopy các gi y y quy n l p ngày 03-3-1992 c a ông Vũ Đình Đ ng, ngày 1- ư ườ 5-1993 c a bà Vũ Th C m, ngày 28-10-1991 c a bà Vũ Th Th o đ u có n i dung y quy n cho ông H ng ư qu n lý trông nom ph n tài s n c a mình trong nhà 66 Đ ng Xuân là 1/6 nhà. Sau khi n p đ n kh i ki n, ông ơ H ng xu t trình thêm các “Gi y chuy n h n cho quy n th a k ” đ ngày 25-4-1995 c a ông Vũ Đình Đ ng; ư ế ườ “Gi y chuy n h n cho quy n th a k ” đ ngày 10-5-1995 c a bà Vũ Th C m; “Gi y cho h n quy n th a k ế ế c a bà Vũ Th Th o; các văn b n này đ u ghi là l p t i n c ngoài, đ u có n i dung xác nh n: cha m đ l i ướ ể ạ ngôi nhà 66 Đ ng Xuân cho 6 ng i con nh ng bà Ti n (Hi n) và bà H u đã bán ph n nhà c a cha m đ l i ườ ư ế ể ạ là vi ph m l i d n c a m (không đ c bán, cho ng i ngoài vào )... Ông Đ ng và bà Th o, bà C m làm ượ ườ ườ gi y này cho h n ông H ng 1/6 ngôi nhà 66 Đ ng Xuân ph n m i ng i đ c h ng th a k đ ông H ng ư ườ ượ ưở ế ư duy trì th cúng t tiên và cũng đ ba gia đình con cháu ng i n c ngoài có n i đi l i th cúng t tiên và ườ ở ướ ơ đ ngh cho ông H ng đ c h ng th a k b ng hi n v t (các tài li u ông H ng xu t trình đ u ch là b n ư ượ ưở ế ư photocopy). B đ n trình bày: ơ Bà Vũ Th Ti n trình bày: Xác nh n v quan h huy t th ng và ngu n g c căn nhà 66 Đ ng Xuân nh ông ế ế ư H ng trình bày. Năm 1989, bà đã bán ph n đ c chia cho bà Oanh, đã giao nhà và đã làm xong th t c mua ư ượ ủ ụ bán nhà t i S Nhà đ t Hà N i cho ng i mua. Sau khi đ n , bà Oanh còn có th a thu n v i ông H ng, bà ườ ế ư H u hoán đ i m t s công trình trong nhà đ các bên s d ng thu n ti n h n. Sau đó do ông H ng khi u n i ơ ư ế nên S Nhà đ t đã thu h i h s mua bán nhà gi a bà và bà Oanh. Bà H u cũng đã bán ph n nhà đ c chia ơ ượ cho ng i khác. Bà xác đ nh c Thênh đã cho ti n 3 ng i đi n c ngoài nên h không có yêu c u gì v nhà ườ ườ ướ này. Bà đã bán ph n nhà c a mình cho bà Oanh, nay bà không có trách nhi m gì v ph n nhà đã bán. Bà Vũ Th H u trình bày: Xác nh n v quan h huy t th ng và ngu n g c căn nhà 66 Đ ng Xuân nh ông ế ư H ng trình bày và vi c phân chia nhà cũng nh vi c bà Ti n đã bán m t ph n nh bà Ti n trình bày. Bà xác ư ư ế ư ế đ nh khi bán có thông báo cho anh ch n c ngoài và h đ u đ ng ý. Bà đ ngh chia cho bà vào ph n nhà ị ở ướ bà đã bán cho v ch ng bà Linh, ông Khôi. Ng i có quy n l i nghĩa v liên quan trình bày: ườ V ch ng bà Hà Thùy Linh và ông Hoàng M nh Khôi trình bày: Khi ông bà mua nhà, bà H u có cho xem biên b n h p gia đình, nên ông bà m i nh t trí mua. Ông bà đã tr đ ti n, d n đ n t đó đ n nay, yêu c u ế ế đ c h p pháp hóa ph n nhà đã mua c a bà H u. ượ Bà Nguy n Th Kim Oanh trình bày: Ngày 18-10-1992, bà có mua nhà c a bà Ti n đ c chia, giá 30.000.000 ế ượ đ ng. Vi c mua bán đã đ c chính quy n cho phép. Sau khi mua nhà, bà đã v , có th a thu
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

 • Winter '18
 • hamon

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors