Nh� vaäy ta coù moät khaùi nieäm öùng suaát taïi 1 ñieåm ñöôïc ñaëc tröng bôûi

Nh? vaäy ta coù moät khaùi nieäm öùng suaát

This preview shows page 3 - 6 out of 32 pages.

Nhö vaäy, ta coù moät khaùi nieäm: öùng suaát taïi 1 ñieåm ñöôïc ñaëc tröng bôûi 9 thaønh phaàn vaø chuùng ñöôïc vieát döôùi daïng 1 tensor. z zy zx yz y yx xz xy x T (2.4) 2. TRAÏNG THAÙI ÖÙNG SUAÁT: 2.1. Traïng thaùi öùng suaát taïi 1 ñieåm: Neáu cho qua M nhöõng maët caét khaùc nhau, thì töông öùng vôùi moãi vò trí cuûa ta ñöôïc 1 vector öùng suaát t . Taäp hôïp taát caû moïi t cuûa taát caû caùc maët qua M ñöôïc goïi laø traïng thaùi öùng suaát taïi M. Taäp hôïp ñoù khoâng laø moät taäp hôïp caùc vector ñoäc laäp. Thöïc vaäy ñeå khaûo saùt traïng thaùi öùng suaát taïi moät ñieåm M cuûa moâi tröôøng lieân tuïc, ta ñöa vaøo caùc truïc 0x, 0y, 0z vôùi 0 M cuûa moät heä toaï ñoä cartesian vaø taùch ra moät phaân toá töù dieän 0ABC, (hình 2.3a). Hình 2.3 Goïi: z y x n , n , n n laø phaùp tuyeán ñôn vò cuûa maët phaúng nghieâng x y z C 0 A ) b x y z C 0 B A ) a dA z dA y dA z dA p n n n B ' z z p ' y ' x ' 0 y p yz yx y zy z zx xz xy x
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ CHÖÔNG 2: ÖÙNG SUAÁT VAØ BIEÁN DAÏNG 71 TS. Vuõ Coâng Hoøa Vaø: dA laø dieän tích cuûa tam giaùc ABC dA x laø dieän tích cuûa tam giaùc 0BC dA x = dA.n x dA y laø dieän tích cuûa tam giaùc 0AC dA y = dA.n y dA z laø dieän tích cuûa tam giaùc 0AB dA x = dA.n z z y x z y x p , p , p p & t , t , t laø öùng suaát treân caùc maët 0BC, 0AC, 0AB, ABC. k , j , i laø vector ñôn vò treân caùc truïc toaï ñoä. Theá thì: k . j . i . t k . j . i . t k . j . i . t z zy zx z yz y yx y xz xy x x (2.5) 2.1.1. Ñieàu kieän vector toång baèng khoâng (vector chính baèng khoâng): Töø ñieàu kieän caân baèng cuûa phaân toá: 0 p n . t n . t n . t 0 dA . p dA . t dA . t dA . t z z y y x x z z y y x x (2.6) Chieáu xuoáng caùc truïc: z z y yz x xz z z zy y y x xy y z zx y yx x x x n . n . n . p n . n . n . p n . n . n . p (2.7) i ij j n p (2.8) Vaø: j i ij z y yz z x xz y x xy z z y y x x n n n n n n n n n n n n 2 . 2 . 2 . . 2 2 2 (2.9)
Image of page 4
Giaùo Trình CÔ CHÖÔNG 2: ÖÙNG SUAÁT VAØ BIEÁN DAÏNG 72 TS. Vuõ Coâng Hoøa 2.1.2. Ñieàu kieän moment toång baèng 0 (vector moment chính baèng khoâng): Töø ñieàu kieän caân baèng cuûa phaân toá: Goïi 0 / : troïng taâm cuûa tam giaùc ABC.
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Image of page 6
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes