Thường xuyên 2002 3669 6331 2003 3677 6323 2004

Info icon This preview shows pages 42–45. Sign up to view the full content.

thường xuyên 2002 36.69% 63.31% 2003 36.77% 63.23% 2004 35.29% 64.71% 2005 34.57% 65.43% 2006 32.91% 67.09% 2007 31.01% 68.99% 2008 29.01% 70.99% 2009 34.13% 65.87% 2010 28.44% 71.56% Nguồn: Bộ Tài Chính (C1), Asian Development Bank (C9) và tính toán của tác giả Với tỷ trọng trung bình qua các năm (2002-2010) là 66,8%, mức cao nhất là 71,56% (2010) và thấp nhất là 63,23% (2002), khoản chi thường xuyên là khoản chi nhiều nhất của Ngân sách Việt Nam, trong khi tỷ trọng trung bình của chi đầu tư
Image of page 42

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 33 CHƯƠNG 2 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt phát triển là 33,20% (mức cao nhất là 36,77% tại năm 2003 và thấp nhất là 28,44% ở năm 2010), điều này được thể hiện cụ thể trên biểu đồ bên dưới: 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% Tỷ trọng 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nguô combininggraveaccent n: Bô combiningdotbelow Ta combininggraveaccent i Chi combiningacuteaccent nh (C1), Asian Development Bank (C9) va combininggraveaccent ti combiningacuteaccent nh toa combiningacuteaccent n củ a ta combiningacuteaccent c giả Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Đồ thị 2.3: Tỷ trọng các khoản chi trong tổng chi cân đối Ngân sách Việt Nam giai đoạn 2002-2010 Tỷ lệ (%) thay đổi của các khoản chi này qua các năm ớ mức trung bình 19,16% đối với chi đầu tư phát triển và 24,02% đối với chi thường xuyên. Tỷ lệ thay đổi cao nhất của chi đầu tư phát triển là ở năm 2009 với 50,64% và thấp nhất là -4,03% (2010). Chi thường xuyên thay đồi cao nhất là 28,85% (2007) và thấp nhất 18,26% (2004). Bảng 2.6: Tỷ lệ thay đổi các khoản chi của Việt Nam giai đoạn 2003-2010 ĐVT: % Năm Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên 2003 31.87% 31.37% 2004 10.88% 18.26% 2005 19.79% 23.64% 2006 11.54% 20.13% 2007 18.07% 28.85% 2008 14.53% 26.02% 2009 50.64% 18.81% 2010 -4.03% 25.13% Nguồn: Bộ Tài Chính (C1), Asian Development Bank (C9) và tính toán của tác giả
Image of page 43
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 34 CHƯƠNG 2 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nguô combininggraveaccent n: Bô combiningdotbelow Ta combininggraveaccent i Chi combiningacuteaccent nh (C1), Asian Development Bank (C9) va combininggraveaccent ti combiningacuteaccent nh toa combiningacuteaccent n cu combininghookabove a ta combiningacuteaccent c gia combininghookabove % thay đổi Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Đồ thị 2.4: Tỷ lệ thay đổi các khoản chi của Việt Nam giai đoạn 2003 – 2010 2.1.1.3. Cân đối thu chi Ngân sách nhà nước Theo nguồn dữ liệu cập nhập từ Bộ Tài Chính, tình trạng cán cân Ngân sách của Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2009 là thâm hụt, được thể hiện cụ thể như sau: Bảng 2.7: Tình trạng Ngân sách của Việt Nam giai đoạn 2003-2010 ĐVT: Tỷ đồng Năm Tổng thu cân đối NSNN Tổng chi cân đối ngân sách Số bội chi theo thông lệ quốc tế 2003 158,056 162,151 -10,904 2004 198,614 187,353 - 0 7,881 2005 238,686 229,092 - 0 7,140 2006 289,170 268,410 - 0 8,964 2007 336,273 336,312 -20,094 2008 434,761 411,836 -26,746 2009 442,340 527,342 -75,780 2010 559,170 607,380 Nguồn: Bộ Tài Chính (C1), Asian Development Bank (C9) và tính toán của tác giả
Image of page 44

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 45
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern