A model s ẽ b ị tái b ố kh ỉ 5 độ f da ai

This preview shows page 5 - 9 out of 40 pages.

a model s b tái (b kh ỉ, 5 độ F da ai mà không tái :gathering ).
Image of page 5
Hafoto | 6 | P a g e H?nh này đượ c ch p Michigan, model b l ạnh tê tái. Da đâu đượ c h ồng như thế n ế u không có PS. 4. Ánh sáng nh (soft light): Đây là dạ ng ánh sáng l? t ương nhất để ch ụp chân dung. Thườ ng là x ế chi u khi m t tr i xu ng th p. Ánh sáng nh đế n n i mà ta có th nh?n vào m t tr i mà không b nhíu m ắt (tuy nhiên đừ ng nh?n lâu quá mà n ỗi đom đóm) :LOL: Loạ i ánh sáng này làm cho m t long lanh (vi ế t t ới đây em nhơ tớ i câu "gi t n ắng đi hoang vào mắ t em bu n" c a Ngô Th y Miên). Sau đây là 3 cách dùng ánh sáng nhẹ : Ch p thu n n ng: M t tr ời trướ c m ặt model. Đo sáng vùng hightlight.
Image of page 6
Hafoto | 7 | P a g e N ếu hướ ng n ắng đi vuông góc v i góc ch p: Ch p theo ki ểu Profile để làm n i b t ph n m t (frontal face). Dùng flash để ph nh ph n bên hông. N ế u m t tr ời đố i di n camera (back lighting) th? ánh sáng s làm nên vùng hight light chung quanh ch đề . V? ánh sáng này th ấp, nhơ chậ n tia sáng (sun ray) đi thẳ ng vào ng kính, n ế u không s b m t l p "mù" ph lên h?nh. 5. Ánh sáng h t: Đây là dạng ánh sáng đặ c bi ệt tương đố i m nh v? nó d ội tư ngoài sáng vào trong t i (hay râm). Ch p th lo i này nên dùng center weighted metering. D ng 1: Khi ánh sáng h t vào t 2 bên (dướ i cái pier, c u, láng). M ặc dù ánh sáng đi vào tư 1 phía nhưng củ ng có 1 ph ần ánh sáng ngượ c l i do ph n chi ế u. Ví d như ảnh sau đây, nguồ n sáng t bên ph ải nhưng ta vẫ n th y 1 ít ánh sáng hightlight bên trái.
Image of page 7
Hafoto | 8 | P a g e D ng 2: Khi ánh sáng h t vào t bên trên (trong 1 cái h m v i 3 hay 4 phía b c n ánh sáng b i nh ng t?a nhà cao t ng). Ch p lo ại này thương để m t ch đề hơi cuố i v phía trước để ánh sáng không b rơi vào m t. Nên t n d ụng ánh sáng này để hightlight tóc đ ?ng th ời dùng flash để fill ph n m t. nh này ch p trong 1 cái h m c t New York (3 chi u b c n ánh sáng, và chi u c?n l i c ng b c n b i 1 t?a nhà cao t ng khác). B n có th th y ánh sáng t phía trên hightlight tóc và lưng củ a ch đề .
Image of page 8

Want to read all 40 pages?

Image of page 9

Want to read all 40 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 40 pages?

 • Summer '14

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern