Tính baèng rads Tính baèng voøngphuùt M Mo A O r M tM aM a M Hình 83 Giaùo

Tính baèng rads tính baèng voøngphuùt m mo a o

This preview shows page 3 - 7 out of 26 pages.

: Tính baèng rad/s : Tính baèng voøng/phuùt M Mo A O r M tM aM a M Hình 8.3
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 8. TRUYEÀN ÑOÄNG BAÙNH RAÊNG 162 Tính chaát ñöôøng thaân khai: - Ñöôøng thaân khai chæ toàn taïi phía ngoaøi voøng troøn cô sôû. - Tieáp tuyeán cuûa voøng troøn cô sôû laø phaùp tuyeán cuûa ñöôøng thaân khai. - Taâm cong cuûa ñöôøng thaân khai naèm treân voøng troøn cô sôû, baùn kính cong ρ = A M AM o = (8.2) - Baùn kính r M cuûa voøng troøn qua ñieåm M cuûa ñöôøng thaân khai: M M M M o M tg r r α α = θ α = ; cos (8.3) α M: goùc aùp löïc ôû ñieåm M treân voøng troøn töông öùng vôùi r M (goùc aùp löïc baèng goùc giöõa löïc taùc duïng vaø vaän toác ñieåm ñaët löïc ñoù). 8.2.1.2. Caáu taïo vaø thoâng soá hình hoïc cuûa baùnh raêng thaân khai tieâu chuaån Hình 8.4 laø moät maët caét vuoâng goùc vôùi truïc quay cuûa moät baùnh raêng thaân khai Ñeå b 1 vaø b 2 tieáp xuùc lieân tuïc (hình 8.3’), thì treân phaùp tuyeán chung n-n, vaän toác cuûa hai bieân daïng phaûi baèng nhau: n K n K v v 2 1 G G = O 1 O 2 2 K v G 1 K v G Kn v G N 2 N 1 K β 2 β 1 β 1 β 2 n n b 1 b 2 P ω 2 ω 1 Hình 8.3’
Image of page 4