N? kontrat? përcaktohet pozita e punës detyrat e

 • No School
 • AA 1
 • 161
 • 100% (1) 1 out of 1 people found this document helpful

This preview shows page 27 - 34 out of 161 pages.

, duhet të jenë të vulosura nga punëdhënësi. Në kontratë përcaktohet pozita e punës, detyrat e punës, data e fillimit, afati i punës, kompenzimi, detyra tjera në bazë të marrëveshjes, etj. Kontratë pune për kohë të pacaktuar - caktuar.doc
Image of page 27
Formulari i Caktimit të Punëdhënësit Kryesor Secili i punësuar, pavarësisht a punon për një apo më tepër punëdhënës, obligohet të caktojë punëdhënësin kryesor, duke plotësuar Formularin për caktimin e punëdhënësit kryesor (FCPK), brenda 15 ditëve nga dita e fillimit të punës. Këtë formular duhet ta dorëzojë në Zyrën përkatëse të Shërbimit të Tatimpagueseve në Administratën Tatimore të Kosovës. Punëdhënësit të cilët nuk janë të zgjedhur si punëdhënës kryesor nga i punësuari i tyre, do të trajtohen si punëdhënës sekondar për çështjet tatimore. FCPK - Formulari i Caktimit Punëdhënësit Kryesor.pdf
Image of page 28
Tatimi i mbajtur në burim në paga Pagat zakonisht paguhen një herë, dy herë ose edhe më shumë herë në muaj. Zbritja pranohet në të njëjtën periudhë tatimore. Ndalja e tatimit në burim - lind vetëm kur pagat në të vërtetë janë paguar.
Image of page 29
Tatimi në paga Punëdhënësit kryesor duhet të llogarisin (për çdo muaj të mbajnë tatimin në burim në paga) dhe të paguajnë tatimin sipas grupimeve të pagave dhe shkallëve tatimore të dhëna në tabelën në vijim: Punëdhënësit sekondar duhet ta llogarisin (për çdo muaj të mbajnë tatimin në burim) dhe të paguajnë tatimin, vetëm me shkallën maksimale 10%. Shkallët tatimore mujore Të ardhurat e tatueshme Përqindja e tatimit Tatimi mujor 1 2 3 (2-1) 4 5 (3 x 4)) 0.00 80.00 80.00 0% 0.00 80.00 250.00 170.00 4% 6.80 250.00 450.00 200.00 8% 16.00 450.00 Mbi 0.00 10% 0.00 Gjithsej vlera e tatimit
Image of page 30
Deklarimi i Tatimit në Paga Deklarimi i Tatimit në Paga bëhet vetëm përmes sistemit elektronik EDI, përmes ueb-faqes së ATK. Pagesa e Tatimit në Paga dhe Pensione duhet të paguhet përmes fletëpagesës së gjeneruar nga Sistemi EDI. Pagesa mund të bëhet fizikisht apo përmes E-Banking, në një nga bankat e autorizuara në Kosovë. Tatimi duhet të paguhet tërësisht në të njëjtën kohë, kur edhe ndalet në burim.
Image of page 31
Kontributet Pensionale Punëdhënësi (si ai primar ashtu edhe ai sekondar ) duhet të kontribuojë 5% në pagën bruto të punëtorit në emër të punëtorit. Punëdhënësi duhet të ndalë në burim edhe 5% nga paga bruto e punëtorit , dhe t’i paguajë ato menjëherë në formë të kontributeve pensionale. Që të dy (punëdhënësi edhe punëtori), mund të ngritin vullnetarisht shumën e kontributit edhe për 10%. Kontributi i kombinuar, pra - përqindja e punëtorit dhe punëdhënësit, nuk mund të jetë më e vogël se 10%, por as më e madhe se 30%.
Image of page 32
Kontributet Pensionale Vetëm kontributi i të punësuarit do të jetë i zbritshëm për qëllime tatimore nga paga e tij / saj.
Image of page 33
Image of page 34

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 161 pages?

 • Fall '19

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes