ng Đông do v y h n chcon ngi vic chy u phc tùng nh ng hoàn c nhươậ � � ườ ởệ �

Ng đông do v y h n chcon ngi vic chy u phc tùng nh

This preview shows page 9 - 11 out of 14 pages.

ng Đông, do v y, h n ch con ng i vi c ch y u ph c tùng nh ng hoàn c nh ươ ế ườ ở ế bên ngoài, ph c tùng t nhiên ch không có ý th c và năng l c làm ch hoàn c nh, chinh ph c t nhiên . Đây cũng chính là lí do đ ch đ chuyên ch ph ng Đông t n t i và phát tri n. ế ế ươ 5. V ph ng th c s ng, văn hoá truy n th ng ph ng Đông tr ng tĩnh, h ng n i và khép kín ươ ươ ướ Cu c s ng nông nghi p luôn luôn c n m t s n đ nh. Ng i dân th ng r t s nh ng đi u x y ra b t ự ổ ườ ườ th ng. L i s ng hài hoà v i t nhiên, tình c m v i m i ng i, suy cho cùng, cũng là nh m đ t t i ườ ườ s n đ nh . T đây xu t hi n ph ng th c s ng ươ tr ng tĩnh , h ng n i và khép kín ướ .
Image of page 9
S ng trong các công xã nông thôn cô l p, tách bi t, xét m t góc đ nào đó, tính t tr đ ng nghĩa v i h ng n i và khép kín. ướ Trong xã h i phong ki n, mô hình làng xã “kín c ng cao t ng” cùng v i nh ng ế ườ thi t ch xã h i ng t nghèo c a nó càng làm cho “t m nhìn” c a c dân nông nghi p không v t kh i ế ế ư ượ “lũy tre làng”. N n nông nghi p t c p t túc ch t o ra đ c nh ng s n ph m v a đ đ l u thông trong ph m vi ỉ ạ ượ ể ư “ch làng”, không tr thành hàng hoá th ng nghi p c a n n kinh t th tr ng ki u ph ng Tây. Đó ươ ế ườ ươ cũng là h ng n i, khép kín. ướ L i s ng tr ng tĩnh, h ng n i và khép kín không th t o ra s phát tri n đ t bi n. Có lẽ đây cũng là ướ ể ạ ế m t trong nhi u nguyên nhân làm cho ch đ phong ki n ph ng Đông kéo dài s trì tr nhi u th k . ế ế ươ ế Trái v i ph ng Đông, ph ng Tây ươ ươ tr ng đ ng, h ng ngo i và c i m ướ . Đi u này cũng d hi u. đó n n kinh t th ng m i và du m c ế ươ bu c ng i ta ph i năng đ ng, ph i đi tìm th tr ng bên ngoài ườ ườ và m r ng quan h . ở ộ Ti u k t ế : 1. Tr lên chúng tôi đã trình bày m t s đ c đi m ch y u c a văn hoá ph ng Đông. V n đ này, nh ế ươ ư đã nói trên, ch là nh ng nh n xét b c đ u. D i đây là m t vài nh n xét xu t phát t ướ ướ c s tri t ơ ế h c c a v n đ . Có th nói mu n tìm hi u đ c b n s c văn hoá ph ng Đông thì ph i xem xét ượ ươ c s kinh t - xã ơ ế h i c a nó. Nói nh h c thuy t Mac – Lênin thì đó là h t ng c s hay t n t i xã h i, b i t n t i xã h i ư ế ạ ầ ơ quy t đ nh ý th c xã h i. ế Xã h i ph ng Đông là xã h i nông nghi p vì v y ươ văn hoá ph ng Đông là văn hoá g c nông nghi p và ươ b n s c n i tr i nh t c a nó là tính ch t nông nghi p – nông thôn . Cu c s ng nông nghi p ph thu c vào nhi u y u t khác nhau bu c ng i ta ph i c g ng bao quát ế ườ chúng. T đây hình thành l i t duy t ng h p ư và cách nhìn nh n toàn di n, m i m t ( ch toàn ).
Image of page 10
Image of page 11

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 14 pages?

 • Winter '18
 • hamon

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors