10 6 vurder så grundigt som muligt effektiviteten af

This preview shows page 10 - 12 out of 12 pages.

10
6.Vurder så grundigt som muligt effektiviteten af henholdsvis finanspolitik og pengepolitik,hvis økonomien er fanget i en likviditetsfælde (mao. Hvor vigtig er størrelsen af f).Fortolk.Jf. delopgave 2.4 kendes ligningen for IS-kurven.Y=11b(ab´T+(cdr)+´G)I samme delopgave kendes ligningen for LM-kurvenr=efY1f´M´PDenne indsættes i IS-ligningen:Y=11b(ab´T+(cd(efY1f´M´P))+´G)Y(1b)=ab´T+cdef+df´M´P+´GY=11b+def(ab´T+c+df´M´P+´G)Ved at differentiere ligningen først ift.´Gfindes effekten af finanspolitik og dernæst ift.´Mfindes effekten af pengepolitik:∂Y´G=11b+def(000+0+00+1)=¿11b+def1=¿∂Y´G=11b+def∂Y´´M=11b+def(000+0+df´M(´M´P)+0)=¿11b+def(df1´P)=¿∂Y´´M=11b+def(df1´P)11
Om hvorvidt størrelsen af f er vigtigt afhænger af synspunktet på effektiviteten ved hhv.Finanspolitik eller pengepolitik.Ser man på de ovenstående effekter med et Keynesiansk syn tror man på, at parameteren d erlille og parameteren f er stor. Dette betyder at man ser finanspolitikken som et mere effektivtinstrument end pengepolitikken.Ser men derimod på ovenstående effekt med et monetaristisk syn tror man på, at parameterend er stor og parameteren f er lille. Dette betyder at man mener at pengepolitik er et bedreinstrument end finanspolitikken. Da der jf. opgaveteksten redegøres for, at LM-kurven er megetflad indikerer det, at parameteren f er meget stor. Dermed antages det jf. det Keynesianskesynspunkt, at effekten ved finanspolitik vil være større end pengepolitikken.Dette kan også udtrykkes ved at man lader f gå imod uendelig. Dermed fås at effekten vedfinanspolitik bliver:∂Y´G=11b+def11bfor f →∞Og effekten for pengepolitik bliver:∂Y´´M=11b+def(df1´P)0for f →∞Og dermed ses det, at for en stor størrelse af f ereffektiviteten størst for finanspolitikken.Intuitivt kan ovenstående resultater forklares med, jf. Mankiw s. 360, at ekspansiv pengepolitikfungere ved at reducere renten og dermed stimulere investeringerne. Men når der, ligesom iopgaveteksten, er et renteniveau tæt på 0% kan denne nærmest ikke blive mindre da den ikkekan komme under 0%. Dette kan ikke ske, da forbrugeren i stedet for at låne penge til ennegativ rente blot vil beholde sine penge. I denne situation vil ekspansiv pengepolitikken øgepengeudbuddet men fordi renten ikke kan blive mindre har dette ingen effekt for f ved en højværdi.12
End of preview. Want to read all 12 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture